Karta usług Nr 90 - ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa wniosku o wydanie „Zezwolenia  na przeprowadzenie imprezy masowej”.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA - Dotyczy osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 
CZAS REALIZACJI - Burmistrz Koronowa wydaje zezwolenie lub odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
                                                                                                                                                  WYMAGANE DOKUMENTY - Organizator  imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest zobowiązany wystąpić do Burmistrza Koronowa z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Wniosek – formularz do pobrania.
1. Załączniki do wniosku:
1) graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z opisem zawierającym:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg     ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji;
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych;
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu;
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych    i sanitariatów;
e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczów piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące – jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące;
2) instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Instrukcję należy dostarczyć niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.);
3) terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
4) informacja o:
a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące – również liczbie miejsc stojących;
b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego;
c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz   służby informacyjnej;
d) osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko,  numer PESEL – o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego  ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
e) sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu  piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
f) zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 ustawy;
g) powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3;
5) harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram  opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania;
6) opinie Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych  zagrożeniach. Opinie należy dołączyć niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy.
 
2. Dodatkowa dokumentacja składana na żądanie Burmistrza Koronowa:
1) kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.);
2) dokument poświadczający spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej, na którą wstęp jest odpłatny;
3) pisemna zgoda na przeprowadzenie imprezy masowej wydana przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego – w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki;
 
OPŁATY
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia w wysokości 82 zł  - zgodnie z  art. 1 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044) i częścią III ust. 44, pkt 2 załącznika do ustawy.
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w wysokości 17 zł  - zgodnie z  art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044) i częścią IV załącznika do ustawy.
 
Opłatę wnosi się do kasy Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1 lub na konto bankowe:  Bank Spółdzielczy Koronowo  58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
 
TRYB ODWOŁAWCZY - Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1870).
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Ogrodowa 59. Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym, Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo, pokój nr 1 lub wysłać pocztą.
 
NUMER TELEFONU I FAXU - tel. 52 38 26 474, fax 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP - www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA - Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
1. Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.
2. Imprezami masowymi są:
1) imprezy artystyczno - rozrywkowe – należy przez to rozumieć imprezy o charakterze   artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która maja się odbyć:
a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej  niż 1000 osób;
b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500 osób;
2) masowe imprezy sportowe – należy przez to rozumieć imprezy masowe mające na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowane na:
a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000 osób, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300 osób;
b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000 osób;
3) mecze piłki nożnej - należy przez to rozumieć masowe imprezy sportowe mające na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowane na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000 osób.
3. Imprezy masowe przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach (terenach) umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej, co najmniej 2 razy w roku lub są to imprezy masowe, dla których opracowano terminarz imprez masowych organizowanych cyklicznie, organ wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej przez organizatora liczby imprez masowych lub ich przeprowadzenie w okresie jednego roku.
4. Organizator imprez masowych organizowanych cyklicznie, przekazuje na 14 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia, właściwym ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej Komendantowi Miejskiemu Policji w Bydgoszczy, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy informację, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 26 ust. 1 pkt 4 – 6.
5. Zezwolenie, o którym mowa w pkt 4, dotyczące meczu piłki nożnej, wydawane jest na okres wskazany w terminarzu rozgrywek meczów piłki nożnej, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3.
6. W przypadku zmiany terminu imprezy masowej mającej odbyć się jednorazowo lub według ustalonego terminarza, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3, organizator na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia zawiadamia organ oraz podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
7. Organ kontroluje zgodność przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu.
8. Organ może kontrolować zgodność przebiegu imprezy masowej nie będącą imprezą masową podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu.
9. Wykonując czynności, o których mowa w pkt 7 i 8, organ może korzystać z sił i środków właściwego miejscowo: komendanta miejskiego Policji, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego.
10. Organ w związku z przeprowadzaną kontrolą, ma prawo do:
1) żądania od organizatora informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania kontroli;
2) swobodnego wstępu do miejsca przeprowadzania imprezy masowej i innych pomieszczeń związanych bezpośrednio z przeprowadzaniem imprezy masowej;
3) przeprowadzania lustracji, o których mowa w pkt 2;
4) żądania od osób działających w imieniu i na rzecz organizatora udzielania informacji w formie ustnej i pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli.
11. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków określonych w zezwoleniu organ może wydać decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności, o czym niezwłocznie powiadamia właściwego wojewodę. Decyzję doręcza się organizatorowi w terminie 7 dni od dnia przerwania imprezy. Wydając decyzję, organ bierze również pod uwagę zagrożenie bezpieczeństwa, która może spowodować przerwanie imprezy masowej. Podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, mogą wnioskować do organu o jej przerwanie w przypadku naruszenia warunków bezpieczeństwa imprezy masowej przez jej organizatora. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.
12. W przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną lub przeprowadzoną imprezą masową wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, może:
1) zakazać przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności na całym obiekcie lub w jego wydzielonych sektorach;
2) wprowadzić, na czas określony albo niekreślony, zakaz przeprowadzania przez organizatora imprez masowych na terenie województwa lub jego części.
13.Od decyzji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.
14.Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, przerwać imprezę masową, jeżeli jej dalszy przebieg może zagrażać życiu lub zdrowiu osobom albo mieniu w znacznych rozmiarach, a działania podejmowane przez organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
15.Wydając decyzję, wojewoda bierze pod uwagę również zagrożenie bezpieczeństwa, które może spowodować przerwanie imprezy masowej. Decyzji o przerwaniu imprezy masowej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, a decyzję doręcza się organizatorowi w terminie 7 dni od dnia przerwania imprezy masowej. O treści decyzji wojewoda zawiadamia niezwłocznie organizatora imprezy masowej oraz odpowiednie podmioty wymienione w art. 25 ust. 1 ustawy.
16. Imprezami masowymi nie są:
1) imprezy organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
2) imprezy organizowane w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,
3) imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
4) imprezy sportowe organizowane dla sportowców niepełnosprawnych,
5) imprezy sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej ogólnodostępne i nieodpłatne, organizowane na terenie otwartym,
6) imprezy zamknięte organizowane przez pracodawców dla ich pracowników, jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.
17. Wystąpienie z wnioskiem do Burmistrza Koronowa o wydanie zezwolenia na imprezę masową nie  zwalnia organizatora od obowiązku zawarcia stosownej umowy z zarządcą obiektu lub terenu, na którym ma się odbywać impreza.
18. Organizator imprezy masowej, posiadający profil zaufany ePUAP, może wyrazić pisemną zgodę na doręczanie pism, organu wydającego zezwolenia na imprezę masową, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - na wskazany adres jego skrzynki elektronicznej na platformie ePUAP.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.)
Przetwarzanie danych osobowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koronowie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, RODO
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Burmistrz Koronowa, Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: ochronadanych@um.koronowo.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miejskiego w Koronowie, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) poprawiania swoich danych osobowych;
3) wniesieniu żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
a) zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania;
b) potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miejski w Koronowie, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Włodzimierz Gajewski (11 stycznia 2016)
Opublikował: Anna Jóźwik (21 stycznia 2016, 11:39:13)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (22 listopada 2018, 12:52:41)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2015