Rejestry i Ewidencje

Rejestry i Ewidencje

Rejestr Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

1. Rejestr mieszkańców / Rejestr PESEL – prowadzony przez ministra właściwego                     do spraw wewnętrznych: Podstawa [...]

Rejestr Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska Krajobrazu i Zarządzania Energią

1. Publicznie dostępny wykaz danych zawierający informacje o środowisku i jego ochronie: Podstawa prawna: Art. 21 ust1 i ust 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Rejestr Wydziału Organizacyjnego

1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej: Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu [...]

Rejestr Wydziału Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji

1. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zakres gromadzonych informacji: nazwa przedsiębiorcy, adres [...]

Rejestr Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego

1. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym: Podstawa prawna: Art. 50 ust. 1, art. 57 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 [...]

Rejestr Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

1. Ewidencja obiektów mostowych położonych w drogach gminnych:   Podstawa prawna:   Art. 20 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późn.zm.).   Zakres [...]

Rejestr Wydziału Finansowo - Budżetowy

1. Rejestr sprzedaży VAT:   Podstawa prawna:   Ustawa o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz. 106)   Zakres gromadzonych [...]

metryczka