Informacje podstawowe

Burmistrz Koronowa
Patryk Mikołajewski
tel. 52 3826 411
e-mail: burmistrz@um.koronowo.pl

Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących skarg i wniosków we wtorki w godzinach: od 10:00 do 17:00 obowiązują wcześniejsze zapisy w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Koronowie (ul. Plac Zwycięstwa 1).
Osoby, które chcą się zapisać na spotkanie mogą to zrobić osobiście,
telefonicznie (tel. 52 3826-410) lub za pomocą poczty elektronicznej (sekretariat@um.koronowo.pl)
w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy
ul. Plac Zwycięstwa 1, pokój nr 13.

Do zakresu działań Burmistrza należy w szczególności:

1)    reprezentowanie gminy na zewnątrz,
2)    kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
3)    podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie osoby do podejmowania tych czynności,
4)    wykonanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
5)    zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne urzędu oraz jego pracowników,   
6)    okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych, w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań,
7)    koordynowanie działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
8)    rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczących podziału zadań,
9)    udzielanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych, zgodnie z Statutem Gminy,
10)    składanie sprawozdania ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym,
11)    czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,
12)    wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
13)    upoważnienie zastępców lub innych pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji publicznej,
14)    wydawanie zarządzeń, decyzji, postanowień jako organ wykonawczy i kierownik urzędu,
15)    przyjmowanie oświadczeń majątkowych oraz o prowadzeniu działalności gospodarczej od pracowników samorządowych,
16)    nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników urzędu czynności kancelaryjnych,
17)    nadzorowanie realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej i samorządowej,
18)    wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej.
   Podległość merytoryczna wydziałów, samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostek organizacyjnych:


   a)  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego,
   b)  Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego,
   c)  Urząd Stanu Cywilnego,
   d)  Audytor Wewnętrzny,
   e)  Inspektor Ochrony Danych,
   f)  Pion Ochrony Informacji Niejawnych
   g)  Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
   h)  Rejestracja Pojazdów i Komunikacja,
    i)  Miejsko-Gminny Zespół Edukacji.   metryczka


   Wytworzył: Michał Szałkowski (6 grudnia 2006)
   Opublikował: Michał Szałkowski (6 grudnia 2006, 13:47:18)

   Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (1 lipca 2021, 14:23:00)
   Zmieniono: Aktualizacja

   rejestr zmian tej informacji »


   Liczba odsłon: 97628