Programy i zamierzenia Gminy Koronowo

BUDŻET GMINY KORONOWO I WIELOLETNIE PROGNOZY FINANSOWE

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

PLANY:

1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych:

Na lata 2021 - 2027:

2. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych:
Aktualizacja:
3. Plan Rozwoju Miejscowości Gogolin:
Zmiany do planu:
4. Plan Rozwoju Miejscowości Salno:
5. Plan Rozwoju Miejscowości Wilcze:
6. Plan Rozwoju Miejscowości Tryszczyn:
7. Plan Rozwoju Miejscowości Wierzchucin Królewski:
8. Plan Rozwoju Miejscowości Mąkowarsko:
9. Plan Odnowy Sołectwa Łąsko Małe:
10. Plan Odnowy Miejscowości Dziedzinek
11. Plan Odnowy Miejscowości Gogolinek
12. Plan Odnowy Miejscowości Wtelno
13. Plan Odnowy Miejscowości Gościeradz
14. Plan Odnowy Miejscowości Lucim
15. Plan Odnowy Miejscowości Popielewo
16. Plan Odnowy Miejscowości Glinki
17. Plan Odnowy Miejscowości Stary Dwór

18. Plan Odnowy Miejscowości Nowy Jasiniec

19. Plan odnowi Miejscowości Samociążek 


PROGRAMY:

1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata:

  • 2013 - 2017:
  • 2018 - 2022:
Zmiany:
  • 2021-2026:

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo
3. Program współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
4. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Koronowo do roku 2025:
5. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Koronowo na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 20236. Strategia Rozwoju Gminy Koronowo na lata 2016-2025:
7. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Koronowo na:
8. Gminny program opieki nad zabytkami miasta i gminy Koronowo:
Sprawozdanie:
9. Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015
Zmiana:
10. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Koronowo
11. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo
Zmiana:
Zmiany:

12. Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Koronowo na lata 2015 – 2017

13. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo

Aktualizacja:
14. Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
15. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Koronowo.

metryczka


Wytworzył: Michał Szałkowski (13 kwietnia 2006)
Opublikował: Adela Rojek (13 kwietnia 2006, 10:26:32)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (23 listopada 2022, 12:43:32)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 29429