Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Koronowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Koronowa, Plac Zwycięstwa 1,86-010 Koronowo.

 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: ochronadanych@um.koronowo.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody, w celu:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych;
  2. zawarcia i realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą;
  3. określonym w treści zgody.

 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz:
  • sprostowania danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie oraz żądania usunięcia tych danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 8. Podanie danych osobowych, w zależności od sprawy której dotyczy przetwarzanie, jest:
  1. obowiązkowe:
   • w przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Administratora danych przepisami prawa,
   • w celu zawarcia i realizacji umowy;
  2. dobrowolne – w przypadku zbierania danych na podstawie zgody.
  W przypadku nie podania danych osobowych konsekwencją będzie brak możliwości realizacji celów określonych w pkt 3.

 9. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (25 maja 2018)
Opublikował: Michał Szałkowski (29 maja 2018, 12:23:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (30 czerwca 2020, 09:39:39)
Zmieniono: akrualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15927