Karta usług Nr 22 - ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

OPIS USŁUGI

Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów poprzez złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku lub zgłoszenia w powyższej sprawie. Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wydaje burmistrz, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa  lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.
 
Właściciel nieruchomości, który usuwa drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ma obowiązek dokonania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa                    w przypadku, gdy obwód pnia drzewa mierzonego NA WYSOKOŚCI 5 cm PRZEKRACZA:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 
b) 65 cm – kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
c)   50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
 
Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu mają obowiązek uzyskać m.in: przedsiębiorcy, osoby prawne, osoby fizyczne gdy usuniecie drzew będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkownicy wieczyści, zarządcy: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, dzierżawcy, najemcy, zarządcy dróg, zarząd oraz użytkownicy rodzinnych ogrodów działkowych, właściciele nieruchomości, którzy otrzymali decyzję administracyjną w sprawie wniesienie sprzeciwu dotyczącego usunięcia drzewa/drzew.
 
Zgodnie z art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie:
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów             w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a)   80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c)   50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
15) drzew lub krzewów należących do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub do IGO stwarzających zagrożenie dla Polski.
 
W przypadku, o którym mowa w art. 83f ust. 1 pkt. 3a, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 
b) 65 cm - kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
c)   50  cm   -  w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

KOGO DOTYCZY USŁUGA
1. Właściciela lub posiadacza nieruchomości;
2. właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

 
CZAS REALIZACJI
I. W przypadku zgłoszenia do 35 dni, od daty jego złożenia.
II. W przypadku wniosku do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni, licząc o daty złożenia kompletnego wniosku.
Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

WYMAGANE DOKUMENTY
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa zawiera:
1) imię i nazwisko wnioskodawcy;
2) oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;
3) rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
 
Wniosek o wydanie zezwolenia zgodnie z art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) zawiera:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9) projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

OPŁATY
· Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł.
· Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia  o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia – 17 zł
Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym                                    w Koronowie, konto nr 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.)
·  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.   z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
· Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią - pokój nr 24.
 
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 425, fax: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) burmistrz wymierza administracyjną karę pieniężną za:
1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
3) zniszczenie drzewa lub krzewu;
4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;
5) usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu;
6) usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia.
 
FORMULARZE DO POBRANIA
 
Załącznik 1: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Załącznik 2: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z terenów ROD
Załącznik 3: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew

 
FORMULARZE DO POBRANIAZdjęcie Karta usług Nr 22 - ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

metryczka


Wytworzył: Emilia Suska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (19 listopada 2015, 09:46:45)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (22 marca 2024, 07:44:45)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9055