Przetargi unieważnione z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Sprzedaż: samochodu asenizacyjnego Star 28, tokarki uniwersalnej TUE 35

zamawiający: Sprzedający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Sprzedaż majatku ruchomego
nr sprawy: NZ/07/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 18 listopada 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: na postępowanie nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

Budowa małego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Buszkowie

zamawiający: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE-VIII-341/6/10
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art.11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 16 lipca 2010  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr. 223, poz. 1655 ze zm). Na postępowanie nie wpłynęła żadna oferta oraz nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.  

zamówienie na:

Zorganizowanie: 1.Kursów zawodowych 2.Warsztatów terapeutycznych 3.Klubu Wsparcia Społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej 4.Integracyjnego festynu rodzinnego - działanie o charakterze środowiskowym

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 340-1/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 28 maja 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr. 223, poz. 1655 ze zm). Na postępowanie nie wpłynęła żadna oferta oraz nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 

zamówienie na:

utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie miasta Koronowa.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP 341-3/10
wartość: poniżej 193.000 euro
termin składania ofert: 20 kwietnia 2010  09:00
przyczyna unieważnienia: IPR-ZP 341-3/10 Koronowo 2010-04-21 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Koronowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie miasta Koronowa w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione. Uzasadnienie: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Na postępowanie wpłynęła jedna oferta, jej cena przewyższa kwotę 100.000 złotych, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)