OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Budowa oświetlenia ulicznego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn. Budowa oświetlenia ulicznego.

Numer ogłoszenia: 107359 - 2016; data zamieszczenia: 28.06.2016
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia
w BZP: 57155 – 2016 r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego obejmuje następujący zakres prac:
1. Część nr 1, w tym:
Zadanie Nr 1 pn. Budowa części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 4, w ul. Bursztynowej i Tęczowej w Koronowie.
Zadanie Nr 2 pn. Budowa części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 2, w ul. Koralowej w Koronowie.
Zadanie Nr 3 pn. Budowa części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 3, w ul. Modrakowej w Koronowie.
Zadanie nr 4 pn. Budowa części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 4, w ul. Zbożowej w Koronowie.
Zadanie Nr 5 pn. Budowa części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 3, w ul. Siewnej w Koronowie.
2. Część nr 2, w tym:
Zadanie pn. Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 7, w ul. Przyrzecze w Koronowie.
3. Część nr 3, w tym:
Zadanie pn. Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 7, w ul. Leśnej w Gościeradzu, gm. Koronowo.
4. Część nr 4, w tym:
Zadanie pn. Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 10, w Wierzchucinie Królewskim, gm. Koronowo
5. Część nr 5, w tym:
Zadanie pn. Budowa części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 5, w ul. Akacjowej i Lipowej w Tryszczynie, gm. Koronowo.
6. Część nr 6, w tym:
Zadanie pn. Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 1, w Glinkach, gm. Koronowo.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.60.00-5, 45.31.61.10-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Zadanie Nr 1 pn. Budowa części linii kablowej (...) w ul. Bursztynowej i Tęczowej w Koronowie.
Zadanie Nr 2 pn. Budowa części linii kablowej (...) w ul. Koralowej w Koronowie.
Zadanie Nr 3 pn. Budowa części linii kablowej (...) w ul. Modrakowej w Koronowie.
Zadanie nr 4 pn. Budowa części linii kablowej (...) w ul. Zbożowej w Koronowie.
Zadanie Nr 5 pn. Budowa części linii kablowej (...) w ul. Siewnej w Koronowie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
EL-MAR Sp. z o.o., ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 313251,66 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 124304,02 zł
Oferta z najniższą ceną: 124304,02 zł/ Oferta z najwyższą ceną: 241635,22 zł
Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Zadanie pn. Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 7, w ul. Przyrzecze w Koronowie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
EL-MAR Sp. z o.o., ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56131,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 26253,10 zł
Oferta z najniższą ceną: 26253,10 / Oferta z najwyższą ceną: 42900,00
Waluta: PLN .
Część NR: 3  
Zadanie pn. Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 7, w ul. Leśnej w Gościeradzu, gm. Koronowo.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
EL-MAR Sp. z o.o., ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56504,72 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 25028,35 zł
Oferta z najniższą ceną: 25028,35 / Oferta z najwyższą ceną: 39900,00
Waluta: PLN .
Część NR: 4   
Zadanie pn. Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 10, w Wierzchucinie Królewskim, gm. Koronowo
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
EL-MAR Sp. z o.o., ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77229,03 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 35326,90 zł
Oferta z najniższą ceną: 35326,90 / Oferta z najwyższą ceną: 52900,00
Waluta: PLN .
Część NR: 5  
Zadanie pn. Budowa części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 5, w ul. Akacjowej i Lipowej w Tryszczynie, gm. Koronowo.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
EL-MAR Sp. z o.o., ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40658,55 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 17996,33 zł
Oferta z najniższą ceną: 17996,33 / Oferta z najwyższą ceną: 29999,01
Waluta: PLN .
Część NR: 6  
Zadanie pn. Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 1, w Glinkach, gm. Koronowo,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
EL-MAR Sp. z o.o., ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9564,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5273,39 zł
Oferta z najniższą ceną: 5100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9652,43
Waluta: PLN .
                                                                                   Burmistrz Koronowa

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (28 czerwca 2016)
Opublikował: Elżbieta Szalska (28 czerwca 2016, 13:35:26)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 363