OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego w ul. Nakielskiej i Kasprzaka w Koronowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego
w ul. Nakielskiej i Kasprzaka w Koronowie.


Numer ogłoszenia w BZP: 248422 - 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 numer ogłoszenia w BZP: 211870 - 2015r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie  zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego w ul. Nakielskiej i Kasprzaka
w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje
w szczególności:
1) budowę przyłącza wodociągowego z rur PE 100 śred. 63 mm SDR17 PN10 dług. 113,0 m
2) budowę kanałów sanitarnych z rur PCV średnicy 200 mm klasy S (8,0 kN/m2 ) dług. 213,0m
3) budowę kanałów sanitarnych z rur PCV średnicy 160 mm klasy S (8,0 kN/m2 ) dług. 21,0 m
4) budowę studni rewizyjnych żelbetowych Dn 1200 - 6 szt.
5) budowę studni systemowych PP Dn 425 - 7 szt.
6) budowę studni rozprężnej Dn 1200 - 1 szt.
7) budowę rurociągów ciśnieniowych dwuwarstwowych PE-HD PE100+De90 SDR17 PN10 - dług. 177,0m
8) budowę rurociągów ciśnieniowych dwuwarstwowych PE-HD PE100+De63 SDR17 PN10 - 140,0m
9) budowę przepompowni przydomowych jednopompowych Dn800 - 2 szt.
10) budowę przepompowni przydomowych dwupompowych Dn1200 - 3 szt.
11) budowę przepompowni strefowej Dn1200 - 1 szt.
12) roboty elektryczne dla przepompowni przydomowych i przepompowni strefowej.
UWAGA
Przepompownia ma być włączona do systemu monitoringu i wizualizacji w technologii GPRS HYDRO.NET, który obowiązuje na terenie Gminy Koronowo. Oprogramowanie ma współpracować z istniejącym systemem monitoringu (jako dodatkowa zakładka w istniejącym i eksploatowanym oprogramowaniu). Stacja monitoringu znajduje się na Oczyszczalni Ścieków w Koronowie. Skrzynki sterownicze i sygnalizację pracy przepompowni w zakresie stanów awaryjnych należy wykonać tak, aby było możliwe przekazywanie informacji o awarii sygnałem telefonii komórkowej do osób kierownictwa eksploatatora. W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący u zamawiającego system sterowania monitoringu w oparciu o technologię GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch lub więcej różnych systemów sterowania i monitoringu obiektów kanalizacyjnych.
13) Nawierzchnię pasa drogowego - chodnika należy odtworzyć zgodnie z wymogami zarządcy drogi zawartymi w Decyzji GDDKiA.
14) Wykonawca musi sporządzić projekt organizacji ruchu i zatwierdzić w Oddziale GDDKiA w Bydgoszczy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.11.00-6, 45.23.21.52-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony.
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 598234,88 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 337076,08  złotych  
Oferta z najniższą ceną: 337076,08 / Oferta z najwyższą ceną: 410882,85
Waluta: PLN .
                                                                            Burmistrz Koronowa

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (22 września 2015)
Opublikował: Elżbieta Szalska (22 września 2015, 14:43:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 445