OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na Stabilizację osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
Stabilizację osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie

Numer ogłoszenia w BZP: 154669 - 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,                 numer ogłoszenia w BZP: 127637 - 2014r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,            woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie                       w szczególności:
- przygotowanie placu budowy,
- wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych typu GU14N,
- umocnienie brzegu rzeki Brdy wraz z wykonaniem drenu za ścianką szczelną,
- wykonanie drenów francuskich pomiędzy murami oporowymi 1-2,
- wykonanie muru oporowego nr 1 wraz z gabionami w zakresie tego muru oporowego,
- wykonanie muru oporowego nr 2 wraz z gabionami w zakresie tego muru oporowego,
- wykonanie drenów francuskich pomiędzy murami oporowymi 2-3,
- wykonanie muru oporowego nr 3,
- wykonanie strefy infiltracji,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni ulepszonej o korzystnych parametrach filtracyjnych,
- instalacja rur inklonometrycznych,
- pomiar zerowy zainstalowanych pionów inklonometrycznych po zakończeniu prac budowlanych,
- wykonanie tymczasowej drogi technologicznej, dojazdowej do osuwiska.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.40-2, 45.22.20.00-9, 45.10.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTAR Sp. z o.o., ul. Bydgoska 13/15B, 73-110 Stargard Szczeciński, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3068850,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2289322,00
Oferta z najniższą ceną: 2289322,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3452297,49
Waluta: PLN.
                                                                        BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (16 lipca 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (16 lipca 2014, 11:38:43)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 775