ZP/341/05/13

Sukcesywne dostawy wodomierzy
Numer ogłoszenia: 105959 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 90825 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES
: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy wodomierzy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodomierzy, których szczegółowy asortyment oraz ilość zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Wodomierze muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb. Dostawa wodomierzy w łącznej szacunkowej ilości 2316 szt wg. wymagań jn: Wirnikowy suchobieżny JS Klasa obciążeń /R* poz. Zabudowy : B- poziom/R100* A - pion/R250* Dopuszczalna temperatura (stopnie C) - 30 DN (mm) - 15 Qn/Q3* (m3/h) - 1,5 Długość (mm) - 110 Kołnierz - DN gwint króćca - G (cale) - G 3/4 PN (bar) - 10 Ilość - 1000 Dopuszczalna temperatura (stopnie C) - 30 DN (mm) - 20 Qn/Q3* (m3/h) - 2,5 Długość (mm) - 130 Kołnierz - DN gwint króćca - G (cale) - G 1 PN (bar) - 16 Ilość - 500 Wirnikowy mokrobieżny WS z liczydłem częściowo zanurzonym w specjalnej cieczy Klasa obciążeń /R* poz. Zabudowy : C /R 160* dowolna - Dopuszczalna temperatura (stopnie C) - 30 DN (mm) - 15 Qn/Q3* (m3/h) - 1,5/ 2,5* Długość (mm) - 110 Kołnierz - DN gwint króćca - G (cale) - G 3/4 PN (bar) - 16 Ilość - 500 Dopuszczalna temperatura (stopnie C) - 30 DN (mm) - 20 Qn/Q3* (m3/h) - 4,0* Długość (mm) - 130 Kołnierz - DN gwint króćca - G (cale) - G 1 PN (bar) - 16 Ilość - 200 C - poziom/R160* Dopuszczalna temperatura (stopnie C) - 30 DN (mm) - 25 Qn/Q3* (m3/h) - 3,5 Długość (mm) - 260 Kołnierz - DN gwint króćca - G (cale) - G 1 1/4 PN (bar) - 16 Ilość - 40 Dopuszczalna temperatura (stopnie C) - 30 DN (mm) - 32 Qn/Q3* (m3/h) - 6 Długość (mm) - 260 Kołnierz - DN gwint króćca - G (cale) - G 1 1/2 PN (bar) - 16 Ilość - 20 Dopuszczalna temperatura (stopnie C) - 30 DN (mm) - 40 Qn/Q3* (m3/h) - 10 Długość (mm) - 300 Kołnierz - DN gwint króćca - G (cale) - G 2 PN (bar) - 16 Ilość - 12 Przemysłowy-śrubowy z liczydłem w pełni hermetycznym (IP 68) Klasa obciążeń /R* poz. Zabudowy : B - dowolna Dopuszczalna temperatura (stopnie C) - 30 DN (mm) - 50 Qn/Q3* (m3/h) - 15 Długość (mm) - 200 Kołnierz - DN gwint króćca - G (cale) - DN 50 PN (bar) - 16 Ilość - 20 Dopuszczalna temperatura (stopnie C) - 30 DN (mm) - 80 Qn/Q3* (m3/h) - 40 Długość (mm) - 225 Kołnierz - DN gwint króćca - G (cale) - DN 80 PN (bar) - 16 Ilość - 12 Dopuszczalna temperatura (stopnie C) - 30 DN (mm) - 100 Qn/Q3* (m3/h) - 60 Długość (mm) - 250 Kołnierz - DN gwint króćca - G (cale) - DN 100 PN (bar) - 16 Ilość - 12 I. Wymagania szczegółowe i techniczne dla wodomierzy. 1.Wodomierze w poz. 1-2 muszą posiadać pierścień zwiększający odporność na zewnętrzne pole magnetyczne, dwustronnie łożyskowanie wirnika, zabezpieczenie liczydła przed ściskaniem w postaci kołka oraz blokadę pełnego obrotu liczydła do 355O. Nie dopuszcza się korpusu wykonanego z materiału kompozytowego. Wodomierze w poz.1-10 muszą być przystosowane do zamontowania (w trakcie eksploatacji wodomierza, bezpośrednio na liczydle ,bez naruszenia jego cechy legalizacyjnej) zamiennie każdego z następujących rodzajów modułów komunikacyjnych : nadajnik impulsów ,moduł transmisji w standardzie M-BUS oraz moduł radiowy kompatybilny z systemem odczytu o dwukierunkowej transmisji danych na częstotliwości 868 MHZ. Nie dopuszcza się kontaktronowych nadajników impulsów. Nie dopuszcza się nakładek clik-on w pozycji 1-7. Nakładka powinna być mocowana za pomocą dwóch śrubek oraz plomby plastykowej i plomby z metalowym rdzeniem. Wszystkie wodomierze poz. 1-10 muszą posiadać osłonę liczydła w postaci klapki. Każdy dostarczony wodomierz musi być fabrycznie nowy. 2.Gwarancja wodomierzy: w poz. 1-2 nie mniej jak 36 m-cy od daty wydania Zamawiającemu. natomiast przypadku wodomierzy poz. 3 - 10 okres gwarancji winien być nie mniejszy jak 24 m-ce. 3.Wodomierze poz. 1-10 muszą odpowiadać zawartym wymaganiom w PN przenoszących zharmonizowane normy europejskie. Wodomierze winny posiadać aktualną cechę legalizacyjną nadaną w roku dostawy do Zamawiającego. Na wodomierzach powinny być umieszczone w sposób trwały i czytelny następujące oznaczenia: a) nazwa lub znak producenta b) znak fabryczny c) rok produkcji d) nr fabryczny e) jednostka miary m3 f) każdy wodomierz musi być zalegalizowany w roku ,w którym złożono zamówienie. g) niezmienna praca w 100 % wilgotności h) elementy łączące wodomierz z instalacją powinny spełniać wymagania dla materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną. i) jedna lub dwie strzałki kierunkowe wskazujące kierunek przepływu umieszczone w sposób trwały na korpusie wodomierza 4.Wodomierze przemysłowe klasy B ( tabela) przeznaczone do pomiaru wody zimnej powinny być wykonane z materiałów odpornych na szkodliwe działania kamienia i innych występujących zanieczyszczeń w wodzie. 5.Oferowane wodomierze poz. 1-10 Wodomierze powinny posiadać atest PZH dopuszczający do pomiaru zużycia wody zimnej przeznaczonej do spożycia, oraz zatwierdzenie typu przez Główny Urząd Miar lub świadectwo zatwierdzenia modelu UE. Wodomierze powinny posiadać deklarację zgodności z prawem budowlanym oraz odpowiadać normie PN-EN 14154 i dyrektywą MID lub EEC; PN-ISO 4064, które to należy dołączyć do oferty. Wodomierze muszą posiadać aprobaty techniczne. Zamawiający wymaga załączenia wymienionych dokumentów do oferty, wraz z tłumaczeniem na język polski w przypadku kiedy dokument jest w języku obcym. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe proponowanych wodomierzy. Wodomierz powinien posiadać minimum 5-cio pozycyjne liczydło bębenkowe. Wodomierze powinna cechować wysoka jakość, dokładność i stabilność pomiarowa w całym okresie użytkowania (okres między-legalizacyjny). Dostawca winien zapewnić serwis gwarancyjny na dostarczone wodomierze. 1.3. Sukcesywne dostawy akcesoriów do wodomierzy: 1.Uszczelka fibrowa wodomierza ?15 szt. 4000 2.Uszczelka fibrowa wodomierza ?20 szt. 3500 3.Uszczelka fibrowa wodomierza ?25 szt. 350 4.Uszczelka fibrowa wodomierza ?32 szt. 60 5.Uszczelka fibrowa wodomierza ?40 szt. 20 6.Uszczelka gumowa ? DN 15 szt. 50 7.Uszczelka gumowa 3/4 DN 20 szt. 50 8.Uszczelka gumowa 1 DN 25 szt. 50 9.Śrubunek wodomierza ?15 (śrubunki kute) kpl. 500 10.Śrubunek wodomierza ?20 (śrubunki kute) kpl. 250 11.Śrubunek wodomierza ?25 (śrubunki kute) kpl. 30 12.Śrubunek wodomierza ?32 (śrubunki kute) kpl. 30 13.Śrubunek wodomierza ?40 (śrubunki kute) kpl. 10 14.Redukcja wodomierza 1 x 3/4 L-10 kpl. 500 15.Śrubunek kompensacyjny DN 15 szt. 30 16.Śrubunek kompensacyjny DN 20 szt. 30 17.Śrubunek kompensacyjny DN 25 szt. 10 18.Przedłużka wodomierza L-60 ? 20 szt. 30 19.Przedłużka wodomierza L-30 ? 20 szt. 20 20.Przedłużka wodomierza L-90 ? 25 szt. 20 21.Plomby plastykowe do wodomierzy ? 15 szt. 2000 22.Plomby plastykowe do wodomierzy ? 20 szt. 2000 23.Plomby plastykowe do wodomierzy ?25 szt. 150 24.Plomby plastykowe do wodomierzy ? 32 szt. 30 25.Plomby plastykowe do wodomierzy ? 40 szt. 25 Plomby plastykowe jw. z napisem ZGKiM Koronowo zamawiający dopuszcza skrót ( Ko-wo) oraz winny posiadać niepowtarzalny numer pozwalający na pełną identyfikację. Pozostałe akcesoria winny odpowiadać zharmonizowanym normom europejskim przenoszące PN dla tego typu wyrobów. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego Oczyszczalnia Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb na podstawie składanych zamówień telefonicznych w ciągu trzech dni roboczych. Warunki płatności- przelew 30 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego. UWAGA! Wielkość zamówienia i rodzaje zamawianych wodomierzy i aksesorii stanowią średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 24 miesięcy. W przypadku zmiany ilości faktycznie zamawianych wodomierzy i akcesorii podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego na podstawie zamówień telefonicznych w ciągu trzech dni roboczych. Warunki płatności- 30 dni licząc od dostarczenia faktury do Zamawiającego. Dostawa będzie realizowana na telefoniczne lub faksem zamówienie w ciągu trzech dni od daty złożenia zamówienia. Adres dostawy: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Dział Wodociągów i Kanalizacji tel/fax 52 3822386 - magazyn w Oczyszczalni Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego 56..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.11.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* POMIAR SERVICE Sp. z o.o., ul. Gościnna 7, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 280000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
337102,64
* Oferta z najniższą ceną: 337102,64 / Oferta z najwyższą ceną: 337102,64
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
mgr inż. Bolesław Grygorewicz

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (10 czerwca 2013)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (10 czerwca 2013, 14:30:54)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1161