ZP/341/04/12

Usługi w zakresie technicznej i fizycznej ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem
Numer ogłoszenia: 136393 - 2012; data zamieszczenia: 22.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 125793 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie technicznej i fizycznej ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w zakresie technicznej i fizycznej ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem polegających na: a) ochronie całodobowej obiektów przy ul. Al. Wolności 4 w Koronowie b) ochronie całodobowej Stacji Uzdatniania Wody Koronowo przy ul. Tucholskiej 49 2. Opis przedmiotu zamówienia: a) wykonanie czynności ochrony całodobowej, technicznej i kompleksowej, dozoru mienia całej posesji, w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obsadzie min. jednoosobowej w godzinach urzędowania i jednoosobowej w dniach wolnych od pracy oraz po godzinach urzędowania na obiektach przy ul. Al. Wolności 4 w Koronowie: pomieszczeń biurowych pomieszczeń magazynowych pomieszczeń stolarni pomieszczeń warsztatu samochodowego pomieszczeń garażowych placu wraz z samochodami i sprzętem pomieszczeń archiwum b) monitorowanie (przyjmowanie) sygnałów z lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiekcie Stacji Ujęcia Wody przy ul. Tucholskiej 49 po łączach komutowanych telefonii stacjonarnej oraz po łączach telefonii komórkowej c) wyposażenie w terminie 14 dni od podpisania umowy, na terenie siedziby Zamawiającego Al. Wolności 4 systemu telewizji dozorowej dla wzmożenia ochrony fizycznej obiektów w skład którego wchodzić będą: - zakup i montaż minimum 3 sztuk kamer wizyjnych - podłączanie 9 sztuk kamer wizyjnych które Zamawiający posiada - zakup i montaż monitora dla 12 kamer min 42 - zakup i montaż urządzeń do rejestracji zdarzeń wraz z odpowiednią ilością nośników rejestrujących - zakup i montaż 3 czujników ruchu sygnalizacyjnych koszt instalacji, konserwacji i napraw w/w urządzeń poniesie Wykonawca. Po zakończeniu umowy w/w sprzęt przechodzi na własność Zamawiającego. 2.1. Szczegółowy sposób sprawowania ochrony ochrona sprawowana jest w dni robocze, wolne od pracy, święta, całodobowo, ochrona osób, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracowników, ochrona mienia, ma polegać na zapobieganiu popełnieniu przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu, zapobieganiu powstaniu szkód oraz nie dopuszczeniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony, pracownik ochrony odpowiedzialny jest za konieczność niezwłocznego informowania upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa obiektu, obowiązek podejmowania wszelkich działań niezbędnych do prawidłowej realizacji ochrony, zawiadomienie w razie konieczności Policji, Straży pożarnej, Pogotowia Ratunkowego lub innych służb wszyscy pracownicy muszą być jednakowo umundurowani, wyposażeni w widoczne identyfikatory 2.2.Obowiązki pracowników ochrony: dozorowanie obiektu z zewnątrz i wewnątrz. W przypadku zauważenia zagrożeń naruszających stan bezpieczeństwa obiektu, pracownik ochrony podejmuje natychmiast działanie celem ich wyeliminowania. W zasadnych przypadkach pracownik ochrony informuje kierownictwo obiektu i Zleceniobiorcę, kontrola ruchu osobowego i pojazdów celem niedopuszczenia do wejścia na teren obiektu osób nieupoważnionych, nietrzeźwych oraz niedopuszczenia do ewentualnych prób kradzieży, nadzór nad znajdującymi się w szafce, przeznaczonej na ten cel, kluczami do pomieszczeń biurowych; zapisywanie w książce wydawania i zdawania kluczy, utrzymanie czystości przed wejściem do budynku, w którym znajduje się siedziba Zakładu, utrzymanie porządku w portierni, korytarzu, stołówki, kuchenki oraz WC na parterze budynku, zimowe utrzymanie wejść na teren Zakładu i wjazdów, pielęgnacja zieleni wokół wejść i wjazdu do Zakładu, przygotowywanie ciepłych napojów dla pracowników, obsługa centrali telefonicznej, prowadzenie Książki raportów oraz ewidencji wymaganej w Zakładzie pod potrzeby Akcji Zimowej, dyżurów sobotnio - świątecznych, dokumentowanie przebiegu służby oraz zdarzeń, wykonywanie patroli wg potrzeb jednak nie rzadziej niż co 1 godz. całego Zakładu, informowanie petentów co do miejsca załatwienia spraw w Zakładzie, w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych (pożar, awaria itp.) pracownik dozoru bezzwłocznie powiadamia odpowiednie służby (Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, Energetyczne, Policję) oraz kierownictwo Zakładu i Zleceniobiorcę, wykonanie czynności zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony mienia z zachowaniem należytej staranności, utrzymanie stanu bezpieczeństwa oraz ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zepsuciem posiadanego mienia, ochrona przed napadem, włamaniem, kradzieżą, rabunkiem; 2.3. Wykonawca na własny koszt wyposaży pracowników ochrony w jednolite mundury oraz materiały biurowe niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 2.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony. 2.5. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony. 2.6. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 2.7. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu świadczenia usług. Płatności dokonywane będą w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany w umowie rachunek Wykonawcy. 2.8. Wykonawca wskaże w ofercie, zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy, którą część zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcom. 2.9. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.40.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Agencja Ochrony - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Votum, ul. Nowa 21, 85-119 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 270000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 161622,00
* Oferta z najniższą ceną: 161622,00 / Oferta z najwyższą ceną: 544127,40
* Waluta: PLN.

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski


metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (22 czerwca 2012)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (22 czerwca 2012, 13:30:10)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1024