IPR-ZP.271.6.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
- Roboty budowlane
Koronowo: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA:
ZADANIE 1 - ROZBUDOWIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POPIELEWIE,
ZADANIE 2 - REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GLINKACH,
ZADANIE 3 - REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STARYM DWORZE,.
Numer ogłoszenia BZP: 242420 - 2011; data zamieszczenia: 12.08.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194166 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA:
ZADANIE 1 - ROZBUDOWIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POPIELEWIE,
ZADANIE 2 - REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GLINKACH,
ZADANIE 3 - REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STARYM DWORZE,..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie świetlicy wiejskiej w Popielewie oraz remoncie i termomodernizacji świetlic wiejskich w Glinkach i w Starym Dworze.
Zadanie 1 - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popielewie,
Zakres zamówienia obejmuje szczególności :
- obsługę geodezyjną, - rozbiórkę istniejących schodów wejściowych do budynku wraz z podestem, - wykonanie nowych fundamentów pod częścią dobudowaną, - wykonanie ścian konstrukcyjnych, - wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu nad częścią dobudowaną, - zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej, - malowanie ścian wewnętrznych w części istniejącej oraz dobudowanej, - wykonanie posadzek w części nowej, - ocieplenie ścian zewnętrznych świetlicy i części dobudowanej, - wykonanie schodów wejściowych do budynku oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z balustradami. - uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Zadanie 2 - Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Glinkach,
Zakres zamówienia obejmuje szczególności :
- docieplenie, remont dachu, - przebudowę instalacji odgromowej, - docieplenie ścian zewnętrznych, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - prace remontowo-budowlane.

Zadanie nr 3 - Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Dworze Zakres zamówienia obejmuje szczególności :
- remont dachu , wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, na dachówkę ceramiczną, - docieplenie ścian zewnętrznych, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - prace remontowo-budowlane..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.00.00-7, 90.65.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Zadanie 1 - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popielewie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Usług Remontowo-Budowlanych GRAC-BUD Grzegorz Mróz Ostrowo 3, 89-115 Mrocza, Ostrowo 3, 89-115 Mrocza, 89-115 Ostrowo 3, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 155421,76 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 117554,14Oferta z najniższą ceną: 117554,14 / Oferta z najwyższą ceną: 147033,68Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Zadanie 2 - Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Glinkach.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Usług Remontowo-Budowlanych GRAC-BUD Grzegorz Mróz Ostrowo 3, 89-115 Mrocza, Ostrowo 3, 89-115 Mrocza, 89-115 Ostrowo 3, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 245734,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 135112,34Oferta z najniższą ceną: 129301,51 / Oferta z najwyższą ceną: 144986,89Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: Zadanie nr 3 - Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Dworze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Jakubczak, ul. Powalisza 2/39, 85-791 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 197018,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 117255,70Oferta z najniższą ceną: 117255,70 / Oferta z najwyższą ceną: 153555,42Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Kasia (11 sierpnia 2011)
Opublikował: Elżbieta Szalska (11 sierpnia 2011, 14:22:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1720