341-1/11

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) zawiadamiamy, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez następującą firmę:
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
J.A.G. Sp. z o.o.                                  
ul. Kaszubska 25
85-048 Bydgoszcz
 
oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu - 55.380,00 zł brutto.

Lista wykonawców oraz streszczenie oferty i porównanie ofert:

Oferta nr 1
EKOTRADE Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 11, 85-741 Bydgoszcz. Cena: 97.125,72 zł - 57 punktów     
           
Oferta nr 2      
Centralne Biuro Bezpieczeństwa
Grupa CBB
ul. Toruńska 145B, 85-880 Bydgoszcz. Cena: 61.324,00 zł -90,3 punktów
 
Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
J.A.G. Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 25, 85-048 Bydgoszcz. Cena: 55.380,00 zł - 100 punktów

 

metryczka


Wytworzył: Ewa Wasila (21 kwietnia 2011)
Opublikował: Ewa Wasila (21 kwietnia 2011, 12:23:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1358