IPR 341-12/10

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku byłej szkoły we Wtelnie na budynek mieszkalny wielorodzinny
Numer ogłoszenia w BZP : 301039 - 2010; data zamieszczenia: 26.10.2010
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401 , strona internetowa www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku byłej szkoły we Wtelnie na budynek mieszkalny wielorodzinny.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zakresu robót budowlanych:
1. skucie powierzchni ścian z cegły pełnej w klatce schodowej,
2. wykonanie podparcia ściany przy wejściu głównym w celu ułożenia stropu nad parterem,
3. Wykonanie podparcia słupa więźby dachowej przy kominie,
4. wykonanie przesklepienia ściany łukowej pozwalającego na wykonanie otworów drzwiowych do pomieszczeń na poddaszu,
5. wykonanie obejścia płatwi w celu umożliwienia wyprowadzenia komina ponad dach,
6. wykonanie podparcia słupa więźby dachowej koniecznego do wykonania klatki schodowej K-1,
7. wykonanie podparcia słupa więźby dachowej w przybudówce w celu umożliwienia wykonania otworu drzwiowego, 8. wymurowanie podparcia pod strop nad piętrem w przybudówce oraz wykonaniu oparcia na belce stalowej,
9. wymiana krokwi narożnej, płatwi na odcinku 5m,
10. wykonanie ławy fundamentowej ściany pod schodami,
11. wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej,
12. rozbiórka części ogrodzenia oraz wycince i usunięciu istniejącej roślinności wzdłuż ogrodzenia,
13. wykonanie robót ziemnych przy robotach drogowych,
14. wykonanie instalacji zasilających podgrzewacze wody i rozdzielnice RTV,
15. wykonanie dodatkowo 3 opraw oświetleniowych,
16. zabudowa rur wodociągowych i kanalizacyjnych,
17. wykonanie okładziny schodów zewnętrznych z antypoślizgowych płytek gress..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.40-4, 45.21.13.50-7.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu Przedmiotem zamówienia jest zamówienie dodatkowe na roboty budowlane udzielane dotychczasowemu wykonawcy zadania, nieobjęte zamówieniem podstawowym i nieprzekraczające 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędne do jego prawidłowego zrealizowania.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe UNIREMBUD Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 43, 85-704 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (26 października 2010)
Opublikował: Elżbieta Szalska (26 października 2010, 13:09:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1598