IPR-ZP 341-11/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na
dostawę równiarki drogowej w systemie leasingu operacyjnego


Numer ogłoszenia w BZP: 211114 - 2008; data zamieszczenia: 03.09.2008
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
numer ogłoszenia w BZP: 129014 – 2008 r.
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, fax 052 3826401.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa równiarki drogowej
w systemie leasingu operacyjnego..
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest nabycie i przekazanie Zamawiającemu do odpłatnego korzystania w ramach leasingu operacyjnego za umówione równe i stałe raty leasingowe w okresie 48 miesięcy fabrycznie nowej równiarki drogowej.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29.52.22.10-9, 66.14.00.00-3.
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) 424812.73 PLN.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2008.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Konsorcjum : BUMAR Sp. z o.o., ul. Aleja Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa i Millennium Leasing Sp. z o.o., ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, woj. mazowieckie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 424812.73
Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (3 września 2008)
Opublikował: Elżbieta Szalska (3 września 2008, 15:23:41)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (3 września 2008, 16:02:54)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1169