2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2021 z dnia 1 marca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021 w zakresie:
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (1 marca 2021)
Opublikował: Marta Sadkowska-Zielke (1 marca 2021, 12:30:13)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 896