Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają:

        wyborcy niepełnosprawni,

        wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 60 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców gminy Koronowo bądź posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:

   osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo,

        mąż zaufania,

        obserwator społeczny,

        osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy. Termin składania wniosków upływa 19.06.2020 r. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed dniem pierwszego głosowania uprawnia do ponownego głosowania w wyborach tzw. II tura. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej do dnia 3 lipca 2020 r.

Do wniosku załącza się:

        pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa,

       w przypadku osób niepełnosprawnych - kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

   kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania osoby udzielającej pełnomocnictwo lub, jeżeli osoba ta zwróci się o to we wniosku, w innym miejscu na terenie gminy Koronowo.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest obowiązany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu.

 

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:

    złożenie w tut. Urzędzie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia,

        doręczenie takiego oświadczenia obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik.

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

–    śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;

        wejścia pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania udzielającego pełnomocnictwa lub zostanie mężem zaufania;

        wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w domu pomocy społecznej i zakładzie karnym.

Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski w Koronowie ul. Pomianowskiego 1– Stanowisko ds. Dowodów Osobistych pokój nr 20 w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Daria Ozimkowska (8 czerwca 2020)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (8 czerwca 2020, 12:06:44)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 414