Informacje

Informacje

Informacja Burmistrza Koronowo o udostępnieniu na pisemny wniosek wyborcy spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.

K O M U N I K A T   Burmistrz Koronowa informuje, że zostały sporządzone spisy osób uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta RP  zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.   W dniach od 16.06.2020 r. do [...]

Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń przez pełnomocników wyborczych oraz ewentualnym losowaniu

Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń przez pełnomocników wyborczych oraz ewentualnym losowaniu [...]

Informacja o sposobie wpisania się do stałego rejestru wyborców w gminie Koronowo

Na podstawie art. 19 § 1, 2 i 3 Kodeksu wyborczego - wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, - wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy, - wyborcy stale zamieszkali na [...]

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają: –        wyborcy niepełnosprawni, –        wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 60 [...]

Głosowanie przez dopisanie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek — przebywający czasowo poza miejscem wpisania [...]

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą bądź na polskim [...]

metryczka