Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12) uPzp - ZP.271.1.5.2019


ZP.271.1.5.2019

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
 
2. Określenie przedmiotu zamówienie i wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na zarządzaniu, w rozumieniu art. 184b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.),:
a) nieruchomościami zabudowanymi budynkami, lokalami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi, pomieszczeniami gospodarczymi i garażami stanowiącymi własność Gminy Koronowo,
b) lokalami stanowiącymi własność Gminy Koronowo wchodzącymi w skład budynków wspólnot mieszkaniowych,
c) gruntami gminnymi związanymi z obiektami budowlanymi,
d) nieruchomościami znajdującymi się w posiadaniu samoistnym Gminy Koronowo,
w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r.
 
Wielkość zamówienia


Zakres zamówienia
1. Zapewnienie prawidłowej eksploatacji zarządzanych nieruchomości.
2. Poddawanie obiektów budowlanych kontrolom wynikającym z przepisów prawa budowlanego.
3. Prowadzenie dla każdego budynku lub obiektu budowlanego nie będącego budynkiem książki obiektu budowlanego wraz z załączeniem innych dokumentów wyszczególnionych
w prawie budowlanym.
4. Prowadzenie dokumentacji użytkowania budynku zawierającej m.in. dokumentację odbioru budynku, dokumentację eksploatacyjną wraz z protokołami okresowych kontroli stanu technicznego, opiniami technicznymi i ekspertyzami, dokumentację powykonawczą robót budowlanych i remontów wraz z protokołami odbioru tych robót.
5. Zapewnienie utrzymania sanitarno – higienicznego budynków i terenów.
6. Zawieranie umów na dostawę mediów (energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru ścieków i odpadów komunalnych) oraz nadzór, kontrolę i egzekwowanie prawidłowego wykonania usług objętych umowami.
7. Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń
od odpowiedzialności cywilnej zarządzanych nieruchomości oraz nadzór nad realizacją spraw związanych z likwidacją szkód.
8. Obsługa gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności ewidencja wysokości należnych opłat za zagospodarowanie odpadów, przygotowanie dla Urzędu Miejskiego
w Koronowie deklaracji o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ewidencjonowanie i rejestrowanie wszelkich zmian osobowych i ilościowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz stała współpraca z wykonawcami usług  w tym zakresie.
9. Zlecanie wykonywania robót konserwacyjnych oraz prac o charakterze awaryjnym.
10. Planowanie zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych w zarządzanym zasobie.
11. Prowadzenie procesu remontowego, w tym przygotowanie zakresu prac i ich wyceny, opracowanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, wyłonienie wykonawców, zawarcie umów, nadzorowanie prac oraz rozliczenie rzeczowo – finansowe zadań.
12. Przekazywanie kwartalnych informacji o zrealizowanych i realizowanych pracach remontowych ujętych w planie remontów.
13. Zawieranie oraz wypowiadanie umów najmu lokali mieszkalnych, najmu socjalnego lokali, najmu pomieszczeń tymczasowych oraz lokali zamiennych i sporządzanie aneksów  do tych umów, zgodnie z postanowieniami uchwały Nr LXXII/590/18 Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo.
14. Realizacja zagadnień związanych z wynajmem lokali użytkowych, powierzchni reklamowych, terenów pod pawilony, pomieszczeń gospodarczych, garaży, terenów pod garaże i innych terenów, a w szczególności prowadzenie przetargów na najem tych nieruchomości, obsługa umów najmu i dzierżawy.
15. Udział w charakterze przedstawiciela Gminy w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
w których znajdują się lokale gminne.
16. Prowadzenie ewidencji zasobu oraz ewidencji najemców i dzierżawców.
17. Obsługa finansowo – księgowa zarządzanych nieruchomości, a w szczególności planowanie, księgowanie oraz analizowanie dochodów i wydatków.
18. Przyjmowanie czynszów i innych opłat wynikających z umowy.
19. Realizacja spraw związanych z windykacją należności.
20. Rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności czynszowych.
3. Szacunkowa wartość zamówienia:
212.296,96 zł netto co stanowi równowartość 49.237,41 euro.
 
4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
 
5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: uPzp) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
 
Uzasadnienie wyboru trybu z wolnej ręki:
Zamówienie w trybie z wolnej ręki zostanie udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 uPzp przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych – Gminę Koronowo, osobie prawnej – Zakładowi Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. (dalej: ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o.), z uwagi na fakt iż spełnione zostały łącznie następujące warunki:
1) Gmina Koronowo sprawuje nad ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o. kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie
na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej;
2) ponad 90% działalności ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Koronowo. Przedmiotem działalności ZGKiM w Koronowie
Sp. z o.o. jest wykonywanie zadań własnych Gminy Koronowo, w tym w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;
3) Gmina Koronowo posiada 100% udziałów w ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o., w spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
 
6. Planowany termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – 11 miesięcy
 
7. Informacja o ogłoszeniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2 uPzp.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

                                                                      Burmistrz Koronowa

                                                                  /-/ Patryk Mikołajewski


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomosci (247kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Maria Klpaczyńska (24 grudnia 2019)
Opublikował: Maria Klapczyńska (24 grudnia 2019, 10:36:41)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (2 kwietnia 2020, 12:43:48)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 770