Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo ogłasza konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek i Położnych

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896).
Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018r. poz.393) tj.:
 
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko
Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo
 
Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści :” Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek i Położnych”.
 
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 20 dni od dnia zakończenia zbierania ofert w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie, ul. Dworcowa 55
 
Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w sekretariacie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
 
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową.

metryczka


Wytworzył: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KORONOWIE (11 maja 2020)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (12 maja 2020, 09:18:45)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (12 maja 2020, 10:32:58)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 948