Rejestr Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego


1. Rejestr mieszkańców / Rejestr PESEL – prowadzony przez ministra właściwego                     do spraw wewnętrznych:

Podstawa prawna:

Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.).

Zakres gromadzonych informacji:

1) nazwisko i imię (imiona);
2) nazwisko rodowe;
3) imiona i nazwiska rodowe rodziców;
4) numery PESEL rodziców, jeżeli zostały im nadane,
5) data urodzenia;
6) miejsce urodzenia;
7) kraj urodzenia;
8) stan cywilny;
9) oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony;
10) płeć;
11) numer PESEL;
12) obywatelstwo albo status bezpaństwowca;
13) imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany;
14) data zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok, oznaczenie jego aktu zgonu i urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony;
15) adres i data zameldowania na pobyt stały;
16) kraj miejsca zamieszkania;
17) kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
18) data wymeldowania z miejsca pobytu stałego;
19) adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu;
20) data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego;
wskazanie kraju wyjazdu;
22) przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy;
23) data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy;
24) seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument;
25) seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego;
26) seria, numer i data ważności ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;
27) status cudzoziemca oznaczony jako:
a) UE – w przypadku cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,
b) CUE – w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w lit. a, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,
c) NUE – w przypadku cudzoziemca niewymienionego w lit. a i b;
28) data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony.

Zasady udostępniania danych:

Na wniosek – dane statystyczne – dotyczące ilości mieszkańców, z podziałem na płeć, grupy wiekowe, zameldowanych na pobyt stały, czasowy na terenie gminy Koronowo.
Dane osobowe, chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych                oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.  Dz.U. z 2019 r., poz. 1781), udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań, następującym podmiotom:
1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
2) Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
3) komornikom sądowym – wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzenia spisu inwentarza;
4) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.
 
Dane mogą być również udostępnione:

1) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
2) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), wydaje się zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,  na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Dane osobowe podlegają ochronie i udostępniane są na zasadach określonych w art. 45 – 52 oraz art. 54 ustawy o ewidencji ludności. Udostępnia się je na podstawie wniosku składanego na odpowiednim formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2523).
 
___________________________________________________________________________

2. Rejestr zamieszkania cudzoziemców – zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2018 r. (aktualnie cudzoziemcy meldowani są w rejestrze PESEL).
___________________________________________________________________________
 
3. Rejestr wyborców:

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 684 ze zm.);
2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1316 ze zm.)

Zakres gromadzonych informacji:

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.
Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. W tej części rejestru wyborców wymienia się nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy.
Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. W tej części rejestru wyborców wymienia się nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania wyborcy.
Stały rejestr wyborców zawiera informacje o wyborcach:
a) co do których otrzymano zawiadomienie o pozbawieniu prawa wybierania albo informację o pozbawieniu prawa wybierania na podstawie przepisów odpowiedniego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) wpisanych do rejestru wyborców w innej gminie,
c) wpisanych do rejestru wyborców w tej samej gminie, ale zamieszkałych pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały.
 
 
Zasady udostępniania danych:

Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy na pisemny wniosek.
Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek, i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji, o której mowa w art. 22 § 1 Kodeksu wyborczego. Wydruk danych zawiera także informacje dodatkowe, o ile informacje takie zostały wprowadzone do rejestru wyborców.  Udostępnienia dokonuje się na podstawie wniosku składanego na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r.                 w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz.U.              z 2017 r., poz. 1316 ze zm.).
Zasady udostępniania określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji       z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania                     przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1316 ze zm.).
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej      (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu    ze względu na prywatność osoby fizycznej. Potwierdza to również wyrok Sądu Najwyższego   z 18 kwietnia 2012 roku (sygn. akt V CSK 173/11), który wskazał, że ogólne zasady udostępniania informacji publicznej zawartej w  ustawie o dostępie do informacji publicznej mają zastosowanie również do rejestru wyborców. Wszystkie dane podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
___________________________________________________________________________

4. Rejestr mężczyzn / kobiet urodzonych w danym roku, objętych rejestracją:

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1541 ze zm.); 
2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r.       w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 991).

Zakres gromadzonych informacji:

Zakres danych określa art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 ze zm.) tj.:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) nazwisko rodowe;
3) imiona i nazwiska rodowe rodziców;
4) numery PESEL rodziców, jeżeli zostały im nadane;
5) data urodzenia;
6) miejsce urodzenia;
7) stan cywilny;
8) płeć;
9) numer PESEL;
10) obywatelstwo albo status bezpaństwowca;
11) adres i data zameldowania na pobyt stały;
12) data wymeldowania z miejsca pobytu stałego;
13) adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu;14) data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego;
14)  data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu;
15)  przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy;
16)  data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy;
17)  data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony.

Zasady udostępniania danych:

Dane mogą być udostępniane zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych        i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 991) – Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej, wojewodom oraz szefom wojewódzkich sztabów wojskowych lub wojskowym komendantom uzupełnień, a także osobom upoważnionym i działającym w imieniu tych organów.
___________________________________________________________________________

5. Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej:

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1541 ze zm.);
2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r.       w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 991).

Zakres gromadzonych informacji:

Zakres danych określa art. 32 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1541 ze zm.), tj.:
a) nazwisko,
b) imię lub imiona,
c) nazwisko rodowe,
d) numer ewidencyjny PESEL,
e) miejsce urodzenia,
f)  seria i numer dowodu osobistego,
g) miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące,
h) adres do korespondencji.

Zasady udostępniania danych:

Dane mogą być udostępniane zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r.          w sprawie kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) – osobom upoważnionym       i działającym w imieniu Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, wojewody lub szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.
 
___________________________________________________________________________


6. Rejestr wykonanych w czasie pokoju świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony:

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 ze zm.) – art. 215 ust. 1 pkt 2;
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 ze zm.) – § 41 ust. 1;
3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307 ze zm.) – § 20  ust. 1.

Zakres gromadzonych informacji:

Imię i nazwisko osoby (świadczeniodawcy), adres zamieszkania, nazwa i adres posiadacza rzeczy ruchomej lub nieruchomości.

Zasady udostępniania danych:

Dane z rejestru mogą być przekazywane wyłącznie organom uprawnionym na mocy ustawy      z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
___________________________________________________________________________

7. Rejestr wydanych w czasie pokoju decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony:

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 ze zm.) – art. 207 ust. 1 pkt 2;
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 ze zm.) – § 41 ust. 2;
3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307 ze zm.) – § 20  ust. 2.

Zakres gromadzonych informacji:

Imię i nazwisko osoby (świadczeniodawcy), adres zamieszkania, nazwa i adres posiadacza rzeczy ruchomej lub nieruchomości.

Zasady udostępniania danych:

Dane z rejestru mogą być przekazywane wyłącznie organom uprawnionym na mocy ustawy       z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
___________________________________________________________________________

8. Dokumentacja Akcji Kurierskiej:

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.);
2) rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej                 oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania                 i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej                   (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 3);
3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 ze zm.);
4) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307 ze zm.).

Zakres gromadzonych informacji:

1. Informacje zawarte w „Imiennym wykazie osób upoważnionych do uruchomienia Akcji Kurierskiej z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy”:
- imię i nazwisko.
2. Informacje zawarte w „Wykazie osób upoważnionych do rozwinięcia i kierowania Akcji Kurierskiej”:
- imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu:
      1) kierującego urzędem i jednocześnie kierującego akcja kurierską,
      2) kierującego akcja kurierską,
      3) pracowników wyznaczonych do udziału w akcji.
3. Informacje zawarte w „Wykazie kurierów – łączników i kurierów wykonawców”:
- imię i nazwisko,
- nr telefonu (służbowy i prywatny),
- adres zamieszkania.
4. Informacje zawarte w „Wykazie kurierów i ich zastępców”:
- imię i nazwisko,
- nr telefonu (służbowy i prywatny),
- adres zamieszkania,
- miejsce pracy,
- stanowisko,
- nazwa komórki organizacyjnej,
- data uprawomocnienia decyzji.
5. Informacje zawarte w „Wykazie posiadaczy środków transportu na potrzeby AK”:
- imię i nazwisko,
- nr telefonu (służbowy i prywatny),
- liczba i rodzaj środków transportowych,
- nr rejestracyjny pojazdu,
- adres zamieszkania:
     1) kierownika zakładu pracy,
2) dyspozytora środków transportu,
3) kierowcy.
6. Informacje zawarte w „Spisie sołectw i sołtysów”:
- nazwa sołectwa,
- imię i nazwisko sołtysa,
- adres,
- numer telefonu
 
Zasady udostępniania danych:
 
Dokumentacja „Akcji kurierskiej” zawiera informacje niejawne i jest oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Dostęp do niej mają wyłącznie osoby posiadające poświadczenie bezpieczeństwa (lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez Burmistrza Koronowa) oraz uprawnione na mocy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
___________________________________________________________________________

9. Dokumentacja planistyczna z zakresu obronności i obrony cywilnej:

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 ze zm.);
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850);
3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r.  w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152);
4) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978 ze zm.);
5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218);
6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

Zakres gromadzonych informacji:

1. Dane osób przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć                z zakresu obronności i obrony cywilnej na terenie gminy Koronowo, ujęte w dokumentacji planistycznej, w tym:
- kierownictwo i pracownicy Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz jednostek organizacyjnych z terenu gminy Koronowo,
- funkcjonariusze służb,
- członkowie formacji obrony cywilnej, 
- członkowie społecznych organizacji ratowniczych, w tym członków Ochotniczych Straży Pożarnych,
- oraz pracownicy innych podmiotów uczestniczących w realizacji ww. zadań.
2. Kategorie gromadzonych danych (w zależności od dokumentu):
- nazwisko i imię (imiona),
- imiona rodziców,
- data urodzenia,
- miejsce urodzenia,
- adres zamieszkania lub pobytu,
- numer ewidencyjny PESEL,
- miejsce pracy,
- zawód,
- wykształcenie,
- seria i numer dowodu osobistego,
- numer telefonu,
- adres poczty elektronicznej,
- stopień wojskowy,
- numer i data wydania karty przydziału do formacji obrony cywilnej,
- stan zdrowia.

Zasady udostępniania danych:

Dane zawarte w dokumentacji planistycznej mogą być przekazywane wyłącznie organom uprawnionym na mocy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
___________________________________________________________________________

10. Dziennik pracy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie:
 
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398    ze zm.).

Zakres gromadzonych informacji:

1. Dane osób zgłaszających zdarzenia kryzysowe do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie.
2. Dane osób uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:
- członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Koronowie,
- pracownicy Urzędu Miejskiego w Koronowie,
- pracownicy jednostek organizacyjnych z terenu gminy Koronowo,
- funkcjonariusze służb, 
- członkowie społecznych organizacji ratowniczych, w tym Ochotniczych Straży Pożarnych,
- oraz pracownicy innych podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 
3. Dane osób poszkodowanych w trakcie zdarzeń kryzysowych, którym udzielona została niezbędna pomoc.
4. Dane osób chorych, użytkujących urządzenia medyczne wymagające stałego zasilania          w energię elektryczną.
 
Kategorie gromadzonych danych (w zależności od rodzaju realizowanego zgłoszenia):
- nazwisko i imię (imiona),
- nazwisko rodowe,
- data urodzenia,
- miejsce urodzenia,
- stan cywilny,
- płeć,
- numer ewidencyjny PESEL,
- data zgonu albo data znalezienia zwłok,
- stan zdrowia,
- seria i numer dowodu osobistego,
- adres do korespondencji,
- miejsce nauki,
- wykształcenie,
- posiadane kwalifikacje zawodowe,
- zajmowane stanowisko,
- pełniona funkcja,
- informacje o stanie rodzinnym,
- nazwisko i imię (imiona), adres zamieszkania oraz stan zdrowia członka rodziny,
- nr telefonu prywatnego,
- informacje o stanie majątkowym (posiadanych środkach transportowych, lokalach  
  mieszkalnych itp.),
- podpis,
- informacje o zajmowanych lokalach mieszkalnych.

Zasady udostępniania danych:

Dane udostępnia się organom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
___________________________________________________________________________

11. Wykaz zgromadzeń:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631).

Zakres gromadzonych informacji:

1.  Informacje zawarte w zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia złożonym zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach tj.:
1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres                    do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt  z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj                      i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
2) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
3) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
4) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
5) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia,            o ile organizator zgromadzenia je zaplanował;
6) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
7) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
2. Informacje zawarte w zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w trybie uproszczonym, złożonym zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach tj.:
1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
 
Zasady udostępniania danych:

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.
___________________________________________________________________________

12. Rejestr wydanych zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,        poz. 2171).

Zakres gromadzonych informacji:

Dane niezbędne do wydania przez Burmistrza Koronowa zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, zawarte w art. 25 – 30 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Zasady udostępniania danych:

Zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych – rozdział 7.
___________________________________________________________________________

13. Rejestr Dowodów Osobistych:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 332).

Zakres gromadzonych informacji:

1) numer PESEL;
2) nazwisko i imię (imiona);
3) nazwisko rodowe;
4) imię ojca;
5) imię i nazwisko rodowe matki;
6) data i miejsce urodzenia;
7) płeć;
8) fotografia, o której mowa w art. 29;
9) dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego:
a) numer wniosku,
b) data złożenia wniosku,
c)  status wniosku,
d) dane o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania: data pozostawienia wniosku bez rozpoznania, oznaczenie organu pozostawiającego wniosek bez rozpoznania oraz przyczyna pozostawienia wniosku bez rozpoznania;
10) dane dotyczące dowodu osobistego:
a) seria i numer dowodu osobistego,
b) data ważności,
c) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,
d) status dowodu osobistego:
_  data wydania,
– data przekazania do organu gminy,
– data przyjęcia w organie gminy,
– data odbioru przez obywatela,
– data unieważnienia,
– przyczyna unieważnienia,
– data przekazania danych o unieważnieniu do Systemu Informacyjnego Schengen,
– data i czas zawieszenia,
– oznaczenie organu zawieszającego,
– data i czas cofnięcia zawieszenia,
– oznaczenie organu cofającego zawieszenie,
– data ważności w przypadku, o którym mowa w art. 12g ust. 3,
– status warstwy elektronicznej,
e) przyczyna wydania dowodu osobistego,
f) numer i data wydania decyzji, o której mowa w art. 32, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję,
g) numer i data wydania decyzji, o której mowa w art. 52, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję;
11) dane dotyczące utraconych i błędnie spersonalizowanych blankietów dowodów osobistych:
a) seria i numer blankietu,
b) przyczyna wybrakowania blankietu,
c) data wybrakowania blankietu,
e) data utraty blankietu,
f) data zgłoszenia do Systemu Informacyjnego Schengen;
12) dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 28 lutego 2015 r.;
13) dane o dowodach osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., zawarte dotychczas w rejestrze PESEL.

Zasady udostępniania danych:

1. Dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz organy gmin.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia:
1) w trybie pełnej teletransmisji danych,
2) w trybie ograniczonej teletransmisji danych.
3) Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym. W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.                                        o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4) Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:
a) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:
- sądy;
b) inne podmioty – jeżeli:
- wykażą w tym interes prawny, lub wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.
8) Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 7 i 8, dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych. Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy,  formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (10 czerwca 2020)
Opublikował: Renata Grochowska (10 czerwca 2020, 12:46:02)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 864