Karta usług Nr 80 - ZGŁOSZENIE INSTALACJI, KTÓRYCH EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA, PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEBĘDĄCE PRZEDSIĘBIORCAMI

OPIS USŁUGI - Zgłoszenie instalacji wymagających zgłoszenia

KOGO DOTYCZY USŁUGA - W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami zamierzające prowadzić/prowadzące instalację, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska tj. burmistrzowi.

CZAS REALIZACJI

 • Do 30 dni.
 • Przyjęcie zgłoszenia. Do eksploatacji instalacji można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia nie zostanie zgłoszony sprzeciw w drodze decyzji.
WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek (formularz nie jest wymagany) o przyjęcie zgłoszenia instalacji zawierający:
 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
 5. wielkość i rodzaj emisji,
 6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
 7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
OPŁATY
Opłata skarbowa za:
-    przyjęcie zgłoszenia instalacji - 120 zł
-    pełnomocnictwo:  -17 zł

TRYB ODWOŁAWCZY
- Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, w Kancelarii – Biurze Podawczym pok. nr 1 lub za pośrednictwem poczty.

PODSTAWA PRAWNA

 • Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 519)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków,
  w których wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880)
 • Art. 4 (załącznik - część I pkt. 13) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jt. z 2016 r. poz. 1827).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo, pok. nr 7

NUMER TELEFONU I FAXU - tel. 52 382 64 42, fax 52 382 64 01

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
– Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 130, poz. 880) w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 519).                            
 • Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.
 • Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
 • Prowadzący instalację jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o:
  1)    rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji,
  2)    zmianie danych wymaganych w zgłoszeniu,w terminie 14 dni od dnia rezygnacji
  z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych informacji i dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Michalina Szymańska (4 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (21 stycznia 2016, 09:24:51)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (17 maja 2017, 15:23:48)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2162