Karta usług Nr 74 - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

OPIS USŁUGI

Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku. Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.
 
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
1.       od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
2.       od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA - producentów rolnych.
 
CZAS REALIZACJI – wydanie decyzji ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek podatnika o zwrot podatku powinien zawierać:
1.       Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego,
2.       Numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany lub numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent jest osobą fizyczną,
3.       Numer z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru,
4.       Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, położonych na obszarze gminy Koronowo,
5.       Pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, o której mowa w art. 3 ust. 4, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego,
6.       Numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu.
  • Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
1.       Faktury VAT  lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
2.       Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła, owiec, kóz i koni na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1815).
 
OPŁATY – brak.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
PODSTAWA PRAWNA
  • Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi z 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 106),
  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1948).
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14
 
NUMER TELEFONU I FAXU
tel.: +48 52 38 26 428, +48 52 38 26 429, +48 52 38 26 439, 
fax: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1948) określa zasady i tryb zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 
FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Załącznik 2:  Oświadczenie

Wniosek (878kB) pdf
Oświadczenie (90kB) word

metryczka


Wytworzył: Barbara Koniarska (21 grudnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 14:32:12)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (31 stycznia 2024, 15:10:56)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5462