Karta usług Nr 73 - ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM ORAZ PODMIOTOM WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI

OPIS USŁUGI – Udzielanie dotacji na zadania pożytku publicznego, na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 wyżej wymienionej ustawy.
Realizacja zadań publicznych odbywa się poprzez powierzenie lub wsparcie (dofinansowanie) jego wykonania przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej tematyką konkursu ofert.
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych kończący się wyłonieniem wykonawcy to pierwszy z etapów zlecania zadań publicznych. Do następnych należą: zawarcie umowy
o wykonawstwo zadania i realizacja tej umowy, finansowanie zadania dotacją budżetową, kontrola administracyjna w trakcie trwania umowy oraz sprawozdanie końcowe z realizacji zadania i rozliczenie się z dotacji.

KOGO DOTYCZY USŁUGA – Usługa dotyczy organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

CZAS REALIZACJI
- Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od ukazania się ostatniego ogłoszenia o konkursie. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowy z wyłonionymi podmiotami.
W przypadku złożenia wniosku z inicjatywy uprawnionego podmiotu organ administracji publicznej     w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia oferty rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego.

WYMAGANE DOKUMENTY - Ofertę należy złożyć na druku zgodnym ze wzorem określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Formularze można pobrać  ze strony internetowej www.bip.koronowo.pl (zakładka organizacje pozarządowe- zdrowie, sport) lub osobiście  w Urzędzie Miejskim w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1,pok.22.

Do oferty należy dołączyć:

- Aktualny statut lub inny akt regulujący status podmiotu i wskazujący organy uprawnione  do reprezentacji;

- Kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany) albo wydruk odpisu KRS pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl lub inny dokument potwierdzający status prawny Oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu;

- Pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu (dotyczy to w szczególności oddziałów terenowych organizacji);

- Kserokopię wyciągu rachunku bankowego lub inną informację o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu.

OPŁATY – Brak opłat

TRYB ODWOŁAWCZY – Odwołanie nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA - Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.).

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
- Urząd Miejski w Koronowie, ul.Pomianowskiego 1, Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji, pok. nr 22.

NUMER TELEFONU I FAXU
- tel. 52 38 26 481

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
– Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE - brak

FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik nr 1 Oferta realizacji zadania publicznego
Załącznik nr 2 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznegometryczka


Wytworzył: Marta Maćkowska (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 14:24:40)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (24 marca 2020, 16:19:52)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1227