Karta usług Nr 62 - LICENCJA TAXI

OPIS USŁUGI - Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wymaga uzyskania licencji. Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Osoby i podmioty zainteresowane prowadzeniem działalności TAXI.

CZAS REALIZACJI - Do 14 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o udzielenie licencji zawierający następujące dane:
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,
- informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
-  numer identyfikacji podatkowej (NIP),
-  wskazanie obszaru wykonywania przewozów,  
-  czas na jaki ma być udzielona licencja (od 2 do 50 lat)
- wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu - przeznaczenie TAXI

OPŁATY  - Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie przewozu osób taksówką, opłata
za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszar  Gminy Koronowo wynosi:
- 200 zł – za okres ważności od 2 do 15 lat,
- 250 zł – za okres ważności od 15 do 30 lat,
- 300 zł – za okres ważności od 30 do 50 lat.
Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty należnej za udzielenie licencji
za dany okres ważności licencji.

Za wydanie wtórnika licencji:
- w razie utraty licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy 10% opłaty wymaganej za udzielenie licencji w danym okresie ważności licencji
- w innych przypadkach, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty należnej za udzielenie licencji za dany okres ważności licencji.

TRYB ODWOŁAWCZY
- Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

PODSTAWA PRAWNA
  • art.6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1907 z późn. zm.)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA – Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej , Pokój nr 4

NUMER TELEFONU I FAXU
– tel.: +48 52 38 26 422, fax 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
– Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30 -17.00, Piątek 7.30 - 14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Dotyczy to w szczególności zawieszenia działalności na okres powyżej 6 miesięcy, utraty ważności dokumentów lub danych zawartych
w licencji (zmiana pojazdu).

metryczka


Wytworzył: Danuta Iwicka (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 10:32:02)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (21 kwietnia 2017, 14:36:15)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1937