Karta usług Nr 57 -Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej .

OPIS USŁUGI
Złożenie wniosku umożliwia pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej i terytorialnej służby wojskowej, na ich udokumentowany wniosek.
 
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA
1.Żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzy uznanych za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej i terytorialnej służby wojskowej,
2. Małżonków żołnierzy odbywających lub pełniących czynną służbę wojskową, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej i terytorialnej służby wojskowej, jeżeli ze względu na nich żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
 
 
CZAS REALIZACJI
Do 30 dni.
 
 
WYMAGANE DOKUMENTY
W przypadku żołnierza samotnego:
1. Wniosek o pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.
2. Dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. decyzja, umowa).
3. Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego.
4. Wydruk z wyszczególnionymi składnikami czynszu i ich wysokości oraz dokładny adres administratora wraz z kontem bankowym.
5. Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej, podające okres na jaki żołnierz został  powołany  do pełnienia (odbycia) służby.
6. Oświadczenie żołnierza zawierające informację o nieoddaniu lokalu mieszkalnego do bezpłatnego używania albo w najem lub w podnajem.
7.Oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny.
 
W przypadku żołnierza uznanego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny:
1. Wniosek o pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.
2. Dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. decyzja, umowa).
3. Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej, podające okres na jaki żołnierz został  powołany do pełnienia (odbycia) służby.
4. Decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
5. Wydruk z wyszczególnionymi składnikami czynszu i ich wysokości oraz dokładny adres administratora wraz z kontem bankowym.
6.Oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza zawierające informację o  nieoddaniu lokalu mieszkalnego  do bezpłatnego używania albo w najem lub w podnajem.
 
 
OPŁATY
Brak opłat.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
PODSTAWA PRAWNA
Art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1459 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 2015r., poz. 1503). 
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Ogrodowa 59. Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym, Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo, pokój nr 1 lub wysłać pocztą.
 
NUMER TELEFONU I FAXU
tel. 52 3822 226, fax 52 3826 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP
www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
Poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
1.  Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej i terytorialnej służby wojskowej, na ich udokumentowany wniosek pokrywa się:
1)  należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
2)  należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
3)  bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego      typu własnościowego,
4)  należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem umowy jest część tego lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony,
5)  bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności żołnierza.
2.  Decyzję o pokrywaniu należności i opłat mieszkaniowych wydaje wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy dla miejsca położenia lokalu mieszkalnego albo domu mieszkalnego żołnierza.
3.  Należności i opłaty mieszkaniowe wypłacane są od dnia stawienia się żołnierza do czynnej służby wojskowej.
4.  Uprawnienia, o których mowa w pkt 1, przysługują również małżonkom żołnierzy odbywających lub pełniących czynną służbę wojskową, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej i terytorialnej służby wojskowej, jeżeli ze względu na  nich żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
5. Osoba składająca ww. wniosek, posiadająca profil zaufany ePUAP, może wyrazić pisemną zgodę na doręczanie pism organu wydającego decyzję, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - na wskazany adres jego skrzynki elektronicznej na platformie ePUAP.
 
 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.)
 
Przetwarzanie danych osobowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koronowie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, RODO.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Burmistrz Koronowa, Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo.
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: ochronadanych@um.koronowo.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego   na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miejskiego w Koronowie, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) poprawiania swoich danych osobowych;
3) wniesieniu żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
a)  zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania;
b) potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miejski                                      w Koronowie, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

FORMULARZE DO POBRANIA
Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzy samotnych oraz żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania służby wojskowej (18kB) word
Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzy samotnych oraz żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania służby wojskowej (370kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kamila Wanatowska (11 stycznia 2016)
Opublikował: Anna Jóźwik (19 stycznia 2016, 15:36:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Paulina Jeszka (4 kwietnia 2019, 11:04:45)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1676