Karta usług Nr 49 - ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO

OPIS USŁUGI -
1. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
2. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego,
3. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
4. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Zainteresowanego

CZAS REALIZACJI - Niezwłocznie

WYMAGANE DOKUMENTY
Formularz: „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” lub „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej” lub „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy”

DO WGLĄDU:
Dowód osobisty lub paszport.
W przypadku cudzoziemców ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo osoby.

OPŁATY -
Nie pobiera się - za złożenie zgłoszenia: o wymeldowaniu, wyjeździe poza granice RP, bądź o powrocie z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Opłata 17 zł - za zaświadczenie o wymeldowaniu, bądź zgłoszeniu pobytu czasowego za granicą (na wniosek)

Opłata 17 zł - za złożenie pełnomocnictwa, w związku z wydaniem zaświadczenia o wymeldowaniu, bądź zaświadczenia o zgłoszeniu czasowego wyjazdu za granicę (z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu- w tym przypadku nieodpłatnie).

Opłat można dokonać:
- w kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. 9
- na konto: Gmina Koronowo 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001


TRYB ODWOŁAWCZY - Nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, ze zm.) ,
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pok. nr 21, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Stanowisko ds. Ewidencji Ludności

NUMER TELEFONU I FAXU : tel. 52 3826 466,  fax: 52 3826 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP  - www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA - Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE

1. Wymeldowania należy dopełnić osobiście:
- w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, - w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy, pod warunkiem uzyskania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru (ePUAP).

2. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu. Powyższe zasady dotyczą również cudzoziemców.

3. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju, jest zobowiązany zgłosić swój wyjazd osobiście, przez pełnomocnika lub w formie dokumentu elektronicznego. Wyjazd z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego. Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości (do wglądu dowód osobisty lub paszport), albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Tłuścik (12 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (15 stycznia 2016, 13:10:42)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (14 czerwca 2022, 11:56:37)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3021