Karta usług Nr 30 - UMORZENIE, ODROCZENIE , ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


OPIS USŁUGI

 
Usługa umożliwia złożenie osobie fizycznej i osobie prawnej do Burmistrza Koronowo wniosku w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych w formie:
• odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty podatku;
• odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek;
• umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA - Osoby fizyczne i prawne objęte obowiązkiem podatkowym
 
CZAS REALIZACJI – do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane do 60 dni
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
            Osoby fizyczne
 • Wniosek podatnika (załącznik nr 1),
 • Informacja o stanie finansowym i majątkowym (załącznik nr 2),
 • Inne dokumenty potwierdzające zasadność złożonego wniosku o udzielenie ulgi w szczególności określające sytuację majątkową, rodzinną i zdrowotną.
 
            Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Wniosek podatnika (załącznik nr 1),
 • Informacja o stanie finansowym i majątkowym (załącznik nr 2),
 • Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.   o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 743 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
Ø  informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących
w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (załącznik  do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543)- (załącznik nr 3),
Ø  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (lub pomocy de minimis             
w rolnictwie lub w rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, z podaniem wysokości pomocy w euro,
·       Formularz w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik nr 4),
·       Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej przez wnioskodawcę w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzających go lat (załącznik nr 5),
·       Inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.
 
               Osoby prawne
 • Wniosek podatnika (załącznik nr 1),
 • Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa,
 • Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 743 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
Ø  informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących
w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543)- (załącznik nr 3),
Ø  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (lub pomocy de minimis             
w rolnictwie lub w rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, z podaniem wysokości pomocy
w euro,
·       Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej przez wnioskodawcę w roku podatkowym, w  którym ubiega się o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzających go lat (załącznik nr 5),
·       Sprawozdanie finansowe,
·       Bilans za poprzedni rok obrachunkowy,
·       Bieżąca sytuacja finansowa (Sprawozdanie kwartalne o przychodach, kosztach            
 i wyniku finansowym)
·       Kopie ewentualnych decyzji publicznoprawnych (US, ZUS),
·       Kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego,
·       W przypadku toczących się postępowań układowych, kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności, kopia ewentualnych programów naprawczych,
·       Pisemne wyjaśnienie określające kierunek działania w celu poprawy sytuacji finansowej,
·       Inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.
 
OPŁATY – Brak
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
PODSTAWA PRAWNA
 
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 743 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.)
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14
 
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 428, 429 fax: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE – Brak
 
FORMULARZE DO POBRANIAZdjęcie Karta usług Nr 30 - UMORZENIE, ODROCZENIE , ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

metryczka


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (30 listopada 2015, 10:49:31)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (21 marca 2023, 08:40:01)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4197