Karta usług Nr 26 - UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

OPIS USŁUGI
   Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
    Instytucja publiczna ma obowiązek: udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku lub poinformować, że nie posiada żądanej informacji publicznej lub wydać decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
    Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

CZAS REALIZACJI – bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

WYMAGANE DOKUMENTY
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
OPŁATY – Brak opłat, za wyjątkiem sytuacji, jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Podmiot ten w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

TRYB ODWOŁAWCZY
 • Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.
 • W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.)
  MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Kancelaria-Biuro Podawcze, Pokój nr 1

  NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 405, fax: +48 52 38 26 401

  ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

  DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

  INFORMACJE DODATKOWE
  Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
  58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001

  FORMULARZE DO POBRANIA


  Zdjęcie Karta usług Nr 26 - UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK


  metryczka


  Wytworzył: Anna Jóźwik (30 kwietnia 2015)
  Opublikował: Anna Jóźwik (19 listopada 2015, 12:24:54)
  Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

  Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (18 marca 2021, 14:33:34)
  Zmieniono: Aktualizacja

  rejestr zmian tej informacji »


  Liczba odsłon: 4999