Karta usług nr 25 - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków


OPIS USŁUGI

Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie zgłoszenia eksploatacji instalacji,
z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niektóre instalacje zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na emisję, a mogące negatywnie oddziaływać na środowisko - wymagają dokonania zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska. Prowadzący instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia jest zobowiązany do dokonania jej zgłoszenia przed rozpoczęciem eksploatacji tej instalacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

KOGO DOTYCZY USŁUGA

Osoby prowadzące instalację (zamierzające eksploatować instalację), z której emisja nie wymaga pozwolenia – przydomowa oczyszczalnia ścieków.

CZAS REALIZACJI – do 30 dni

Przyjęcie zgłoszenia. Do eksploatacji instalacji można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia nie zostanie zgłoszony sprzeciw w drodze decyzji.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (adres i nr ewid. działki, na terenie której znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków, dokładna nazwa przydomowej oczyszczalni ścieków, przeznaczenie oczyszczalni, czas funkcjonowania instalacji, ilość osób zamieszkujących posesję, ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca, przepustowość oczyszczalni, opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji, stopień redukcji zanieczyszczeń: BZT5, zawiesiny ogólnej, ChZTCr, azotu ogólnego (N), fosforu ogólnego (P), częstotliwość wywozu osadu, miejsce odprowadzenia oczyszczonych ścieków, informacje, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami, posiadane certyfikaty zgodności),
 • Postanowienie/Zaświadczenie Starosty Bydgoskiego  dotyczące zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę związanych z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków lub decyzja o pozwoleniu na budowę (w przypadku budowy budynku wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków),
 • Zaświadczenie o braku sprzeciwu wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków – wydane przez PGW Wody Polskie – Nadzór Wodny w Bydgoszczy, (art. 394 ust. 1 pkt 13  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne)  lub wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej PGW WP z informacją o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia,
 • Projekt budowlany przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • Opinia geologiczna bądź opinia geotechniczna,
 • Zapewnienie od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie             Sp. z o.o., o braku możliwości technicznej podłączenia do kanalizacji sanitarnej,
 • Karta gwarancyjna,
 • Dokumentacja techniczna instalacji z deklaracją właściwości użytkowych.

OPŁATY

·         Oplata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji - 120 zł;
·         Oplata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł
 
TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.  Dz. U. z 2021 poz. 1973 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1510),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA

Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1,  86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, pokój nr 11.

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: 52 38 26 441, fax: 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
 
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
 
·         Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji, z wyjątkiem, gdy obowiązek zgłoszenia dla danej instalacji powstanie w okresie, gdy instalacja jest już eksploatowana – w takim przypadku prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
·         Prowadzący instalację jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o:
  1) rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji,
  2) zmianie danych wymaganych w zgłoszeniu,
w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych.
·         W przypadku braku kompletu wymaganych informacji i dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
 
FORMULARZE DO POBRANIA

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (59kB) word

metryczka


Wytworzył: Michalina Szymańska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (19 listopada 2015, 12:09:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (2 listopada 2022, 14:35:03)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1536