Karta usług Nr 24 - ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych poprzez złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w powyższej sprawie.
Wniosek należy złożyć 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Przedsiębiorców i inne Podmioty, ubiegające się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych..

CZAS REALIZACJI – do 30 dni

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych.

Załączniki do wniosku:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i spełnieniu wymogów sanitarnych przez punkt sprzedaży.
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych musi uzyskać pozytywną opinię Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy. Komisja wydaje opinię w formie postanowienia, na które służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

OPŁATY
Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku jest wnoszona z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynosi:
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2 100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani, do złożenia w terminie do 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia w następnym roku, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
 • 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę określoną jak w pierwszym roku ważności zezwolenia.
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 t. j.),
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r., poz. 162 t. j.),
 • Uchwała Nr LXVIII/568/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Koronowo odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych: do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu, do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 3551),
 • Uchwała Nr LXVIII/569/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Koronowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 3552).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, budynek przy ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji, Stanowisko ds. działalności gospodarczej, pokój Nr 22.

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 482, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Opłaty można dokonać:
- w kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, pok. 9,
- lub na konto: Gmina Koronowo Nr konta: 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001

FORMULARZE DO POBRANIA


Zdjęcie Karta usług Nr 24 - ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


Ogólny schemat kontroli Komisja RPA (170kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urszula Dąbek (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (19 listopada 2015, 10:41:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (21 grudnia 2021, 16:20:07)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2962