Karta usług Nr 21 - DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje poprzez złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w przedmiotowej sprawie.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Inwestora planującego realizację przedsięwzięcia.

CZAS REALIZACJI – Decyzja administracyjna zostanie wydana po zakończeniu procedury określonej w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (wraz z odpowiednim zastosowaniem przepisu art. 35 § 5 i art. 36). Postępowanie w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga opinii od organów ochrony środowiska określonych w art. 64 ust. 1 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzgodnień od organów ochrony środowiska określonymi w art. 77 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, co ma wpływ na termin postępowania administracyjnego.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z załącznikami określonymi w art. 74 ust.1, ust.1a i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
OPŁATY
 • wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 205 zł,
 • pełnomocnictwo - 17 zł.
 • przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby - 105 zł.
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001 Bank Spółdzielczy Koronowo

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, w biurze podawczym, pok. nr 1 Urzędu Miejskiego, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo lub za pośrednictwem poczty.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019 r. poz.1839)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, pokój nr 11.

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 441, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE 
 • Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za zgodą strony, może być przeniesiona na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane określone w art. 62a wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Raport rozumie się przez to dokument, który powinien zawierać dane określone w art. 66, ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Załączniki oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, należy złożyć razem z wnioskiem.


FORMULARZE DO POBRANIAZdjęcie Karta usług Nr 21 - DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (19 listopada 2015, 09:33:04)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (3 sierpnia 2022, 10:12:28)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2569