Karta usług Nr 10 - DEKLARACJA DR-1 NA PODATEK ROLNY


OPIS USŁUGI
 
Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa deklaracji na podatek rolny.
 
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA

 
Osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gruntów – położonych na obszarze Miasta i Gminy Koronowo.
 
 
CZAS REALIZACJI

 
Deklarację należy złożyć do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po
tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego
obowiązku.
Deklarację korygującą w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Podatek wpłaca się każdego roku w czterech ratach:
do 15 marca;
do 15 maja;
do 15 września;
do 15 listopada.
 
Podatek wpłaca się na rachunek gminy podany poniżej.
Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
·         Deklaracja na podatek rolny DR–1,
·         Załączniki:
   -  dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1
   -  dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2
·         akt notarialny dotyczący nabycia nieruchomości,
·         inne dokumenty mające wpływ na ustalenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości (oryginał do wglądu).  
 
 
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1) właścicielami gruntów;
2) posiadaczami samoistnymi gruntów;
3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
   a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, a także jeżeli dotyczy nieruchomości znajdujących się w Zasobie, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363 oraz z 2019 r. poz. 1309), albo
   b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.
 
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1)dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego, 2)dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. 
 
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi: 1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, 2) od 1 ha gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężną 5 q żyta - obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
 
Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. 
 
OPŁATY – Brak
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
PODSTAWA PRAWNA

 
·         Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 333),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.),
·         Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1105),
·         Uchwała nr XLVIII/573/22 Rady Miejskiej w Koronowie z 30 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Koronowo na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2022 r., poz. 6871)
 
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14
 
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 439, 432, 427    fax: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
 
Numer rachunku bankowego, na który można uiszczać opłaty z tytułu podatku:
58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
 
 
 
FORMULARZE DO POBRANIA

DR-1 Deklaracja na podatek rolny (134kB) pdf
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (121kB) pdf
ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (120kB) pdf


Zdjęcie Karta usług Nr 10 - DEKLARACJA DR-1 NA PODATEK ROLNY

metryczka


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (18 listopada 2015, 11:15:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (10 stycznia 2023, 16:47:54)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3069