Karta usług Nr 8 - ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM

OPIS USŁUGI
 
Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa wniosku o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA
 
Podatnik podatku rolnego
 
CZAS REALIZACJI – do 30 dni
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
  • Wniosek podatnika wraz z załącznikami
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 
OPŁATY – Brak
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
PODSTAWA PRAWNA
 
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383)
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333)
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14
 
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 427, 52 38 26 439   fax: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
  
INFORMACJE DODATKOWE
 
  1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w organie podatkowym Urzędu Miejskiego.
  2. Zgodnie z art. 13 ustawy o podatku rolnym - podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:  - budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania   zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska  - zakup i zainstalowanie:  deszczowni , urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstw w wodę, urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) - jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych (kredyt preferencyjny na budowę).
  3. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.
  4. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ulga lub przeznaczenia ich na cele inne niż wskazano wyżej.
  5. O udzielenie ulgi może wystąpić podatnik. Ulgę udziela się po zakończeniu inwestycji.
 
FORMULARZE DO POBRANIA
 
Załącznik 1: Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
Załącznik 2: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej (40kB) word
Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej (15kB) word
Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej (21kB) word
Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej (21kB) word
Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej (21kB) word
Oświadczenie (14kB) word
Formularz (584kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Maćkowiak (17 listopada 2015, 14:28:21)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (4 stycznia 2024, 12:02:12)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3006