Karta usług Nr 6 - DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

OPIS USŁUGI
 
Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa deklaracji na podatek od środków transportowych.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA
 
Osoby fizyczne, osoby prawne będące właścicielami (współwłaścicielami) środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.
 
CZAS REALIZACJI – Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

WYMAGANE DOKUMENTY
 
  • Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) wraz z załącznikami (DT-1/A),
  • Umowa kupna – sprzedaży pojazdu lub faktura zakupu lub sprzedaży pojazdu poświadczona przez Wydział Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy (kopia),
  • Kserokopia dowodu rejestracyjnego.
 
OPŁATY
– Brak
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA
 
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2023 r. poz. 70),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2436),
  • Uchwała Nr LXXXV/745/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14
 
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 432, + 48 52 38 26 439, +48 52 38 26 427  fax: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP
– www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Numer konta Gminy Koronowo, na które można uiszczać opłaty z tytułu podatku:
 
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001
 
1. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
2. 6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
3. 7) autobusy.
4. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych lub prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi   polskiemu.
5. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
6. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
7. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
8. Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.
9. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
10. Podatnicy podatku od środków transportowych są obowiązani:
1) składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy.
11. Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego,
w terminie:
§  do dnia 15 lutego – I rata
§  do dnia 15 września – II rata, każdego roku.
     Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
Ø  po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku  - podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:
- w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
- do dnia 15 września danego roku II rata,
Ø  od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie:
- 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
Ø  Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, których istniał obowiązek.
Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.


FORMULARZE DO POBRANIA
 
Załącznik 1: Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) wraz z załącznikami
(DT-1/A)

FORMULARZE DO POBRANIA
 
Deklaracja (185kB) pdf
Załącznik (257kB) pdf

Zdjęcie Karta usług Nr 6 - DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

metryczka


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (17 listopada 2015, 13:57:38)

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (9 stycznia 2024, 14:59:12)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4931