Karta usług Nr 4 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

OPIS USŁUGI
 
Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa informacji w sprawie podatku rolnego.  Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest burmistrz.  Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian. 
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA
 
Osoby fizyczne będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gruntów – położonych na obszarze Miasta i Gminy Koronowo.
 
CZAS REALIZACJI – 30 dni od daty złożenia informacji.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
  • Informacja o gruntach IR – 1,
  • załączniki:
-  dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1
-  dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2
-  dane pozostałych podatników ZIR-3
  • akt notarialny dotyczący nabycia nieruchomości,
  • inne dokumenty mające wpływ na ustalenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości (oryginał do wglądu).  
 
Informację w sprawie podatku rolnego składa się w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
 
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1) właścicielami gruntów;
2) posiadaczami samoistnymi gruntów;
3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, a także jeżeli dotyczy nieruchomości znajdujących się w Zasobie, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363 oraz z 2019 r. poz. 1309), albo
b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.
 
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2) od 1 ha gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta - obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  
Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
 
Podatek rolny jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,
w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września,15 listopada roku podatkowego.
 
OPŁATY – Brak
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
PODSTAWA PRAWNA
 
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 333),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. 2019 poz. 1105)
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14
 
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 427, 432, 439  fax: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP
– www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
– Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Numer rachunku bankowego, na który można uiszczać opłaty z tytułu podatku:

58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
 
FORMULARZE DO POBRANIA
 
Załącznik 1: IR-1 Informacja o gruntach Informacja (137kB) pdf
Załącznik 2: ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu Załącznik (121kB) pdf
Załącznik 3: ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania
zwolnionych z opodatkowania Załącznik (119kB) pdf
Załącznik 4: ZIN-3 Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników Załącznik (119kB) pdf

Zdjęcie Karta usług Nr 4 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

metryczka


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (17 listopada 2015, 13:20:11)

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (14 grudnia 2023, 11:18:19)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4619