2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2015 z dnia 9 marca 2015 roku
Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2015 z dnia 9 marca 2015 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015 w zakresie:      
 - nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; -         
 - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (9 marca 2015)
Opublikował: Aleksandra Szews (10 marca 2015, 08:38:35)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 849