2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR-S.0050.10.2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012 w zakresie: - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym; - nauki, edukacji, oświaty         i wychowania; - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - wspierania      i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej            i kulturowej.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (31 stycznia 2012)
Opublikował: Aleksandra Szews (31 stycznia 2012, 10:15:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1866