Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym ofertowym na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 76/25 położonej w Koronowie- miejscowość Letniskowa Pierzyska.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ofertowy na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 76/25 położonej w Koronowie- Miejscowość Letniskowa Pieczyska w miejscu wskazanym na szkicu graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
I. Informacje ogólne:
1.Oferty na dzierżawę należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „przetarg”, w sekretariacie MGOSIR w Koronowie, ul. Wąskotorowa 4, w terminie do 12.03.2020 r. do godz. 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2020 r. o godz. 12.00.
3. Oferta powinna zawierać:
 - aktualny wydruk z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków i zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłatach oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub zaświadczenie o zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zaległych płatności
- graficzne przedstawienie zagospodarowania terenu
4. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni bezpośrednio po otwarciu i sprawdzeniu ofert lub pisemnie.
5. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.
6. Wszelkie inne sprawy regulować będzie podpisana umowa pomiędzy dzierżawiącym a wydzierżawiającym.
 
II. Warunki dzierżawy:
1. Dzierżawa obejmuje czas od 01 czerwca do 31 sierpnia przez okres 3 lat.
2. Na dzierżawionym terenie o powierzchni 150 m², którego miejsce zostało wskazane przez administratora w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, dzierżawca zobowiązany będzie do postawienia tarasu widokowego z możliwością prowadzenia  „małej gastronomii”.
3.Istnieje możliwość odrębnego podłączenia do wody i zasilania elektrycznego na podstawie podliczników.
4. Czynsz dzierżawny za 1m² powierzchni nie może być mniejszy niż 6,50 zł. netto zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Koronowa OR-S.0050.192.2019 z dnia 09 grudnia 2019 r.
5. Stawki opłaty mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa.
6. Dzierżawca zobowiązany będzie uzyskać wszelkie zezwolenia przewidziane przepisami prawa do prowadzenia przez niego działalności.
7. Dzierżawca zobowiązany będzie do zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w pkt.2
8. Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod te. 785-903-203 lub w pok. nr 3 Ośrodka.
                                                   Zatwierdził:
                                              Dyrektor MGOSiR

                                               Maciej Makowski

* Mapka sytuacyjna (605kB) pdf

 
  * ZAWIADOMIENIE (216kB) pdf
 
 
 
 
 
Koronowo, dnia 02.03.2020r.
 
 
 
 
Ogłoszenie podaje się i wywiesza:
1. na tablicy MGOSiR
2. w BIP Urzędu Miejskiego w Koronowie
 
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Jędrzejczak (2 marca 2020)
Opublikował: Ewa Tomasik (2 marca 2020, 13:58:39)
Podmiot udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie

Ostatnia zmiana: Ewa Tomasik (12 marca 2020, 12:50:54)
Zmieniono: Dodano zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 561