MGOK w Koronowie informuje, że posiada do zbycia zbędne składniki majątku ruchomego.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie informuje, że posiada do zbycia zbędne składniki majątku ruchomego tj. samochód Volkswagen Caravelle. Osoby zainteresowane zakupem proszone są o złożenie pisemnej oferty z proponowaną ceną zakupu brutto w terminie do dnia 05.03.2018 r. do godz 15.30 w sekretariacie M-GOK w Koronowie w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na zakup samochodu osobowego Volkswagen Caravelle."
 
Dane dotyczące sprzedawanego samochodu:
 • rodzaj pojazdu:               samochód osobowy
 • marka/model:                 Volkswagen Caravelle
 • rok produkcji:                  1996 
 • pojemność silnika:           2459 
 • rodzaj paliwa:                  benzyna
 • przebieg:                        294 126 km
 • nr identyfikacyjny (VIN):   wv2zzz70zth228246 
 • dopuszczalna ładowność:  2590 kg
 • data pierwszej rejestracji:  14.03.1997
 
Miejsce w którym można oglądać pojazd:
Parking przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koronowie, ul Dworcowa 59,  w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym umówieniu oględzin w sekretariacie M-GOK.
 
Wymagania jakim powinna odpowiadać złożona oferta:
Oferta pod rygorem nieważności musi zostać sporządzona na piśmie i podpisana przez kupującego oraz powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko kupującego,
 2. nr telefonu, 
 3. oferowaną cenę (nie niższą niż kwota minimalna 2000 zł brutto - słownie dwa tysiące złotych, 
 4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu, 
 5. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru.
 
Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 05.03.2018 r. do godziny 15:30.
 2. Koperta powinna zawierać dopisek "Oferta na zakup samochodu osobowego Volkswagen Caravelle”. 
 3. Oferty należy składać w sekretariacie M-GOK, ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo, w godzinach 7:30-15:30. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu a nie data nadania.
Kryterium wyboru ofert:
 1. 100% cena
 2. Zamówienie zostanie udzielone osobie, która zaoferuje najwyższą cenę. 
 3. Zamówienie zostanie udzielone w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia.

metryczka


Wytworzył: Michał Sławeta (19 lutego 2018)
Opublikował: Mariusz Frelke (20 lutego 2018, 08:27:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1216