Przetargi unieważnione z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione oraz dla osób które wymagają pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują: 1.pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, 2.opiekę higieniczną, 3.zaleconą przez lekarza pielęgnację, 4.niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, 5.zapewnienie kontaktów z otoczeniem, na podstawie art. 50 ust. 1-3 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 25 września 2007  10:00
przyczyna unieważnienia: Na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Przyczyna: najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Zakup grysu bazaltowego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 września 2007  11:30
przyczyna unieważnienia: Przetarg unieważniono z powodu iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć zgodnie z Art. 93 ust. 1 pkt. 6. ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 164 Poz. 1163 z późn. zm. ). 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy wodomierzy do wody zimnej klasy " B" oraz złączek do wodomierzy, przedłużek do wodomierzy, redukcji do wodomierzy, uszczelek wodomierzowych, półśrubunków do wodomierzy z zaworem zwrotnym, przyłączy konsoli wodomierza

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 5 czerwca 2007  11:00
przyczyna unieważnienia: Błąd w ogłoszeniu 

zamówienie na:

Zakup kamienia wapiennego, granitowego i bazaltowego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 14 maja 2007  11:30
przyczyna unieważnienia: Przetarg unieważniono z powodu braku ofert zgodnie Art. 93 ust. 1 pkt. 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 164 Poz. 1163 )  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kamienia wapiennego, granitowego i bazaltowego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 28 marca 2007  11:00
przyczyna unieważnienia: Przetarg unieważniono z powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z Art. 93 ust. 1 pkt. 4. ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 164 Poz. 1163 ) 

zamówienie na:

Wykonanie uszczelnienia zbiornika wody użytkowej do płukania filtrów piaskowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2007  11:00
przyczyna unieważnienia: Przetarg unieważniono z powodu braku ofert zgodnie Art. 93 ust. 1 pkt. 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 164 Poz. 1163 ) 

zamówienie na:

Dostawa pomp głębinowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 5 marca 2007  11:00
przyczyna unieważnienia: Błąd 

zamówienie na:

sprzedaż samochodu osobowego

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: Ofertowy przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 1200
termin składania ofert: 20 lutego 2007  12:00
przyczyna unieważnienia: przetarg unieważniono z powodu braku ofert zgodnie Art. 93 ust. 1 pkt. 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 164 Poz. 1163 ). 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)