Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze przetargi »zamówienie na:

Sukcesywne dostawy opon do pojazdów samochodowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 29 grudnia 2008  09:00
wynik postępowania: informacje umieszczono poniżej 

zamówienie na:

Usługa Kompleksowego Ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej wartości okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 18 grudnia 2008  10:00
wynik postępowania: informacje umieszczono poniżej 

zamówienie na:

Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 206.000 euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2008  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie w przy Placu Zwycięstwa 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych” w kwocie 1.209.003,00 zł wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożo¬ną przez Wykonawców : Bank Spółdzielczy w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo i Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 22, 61-725 Poznań Oferta ww. Wykonawców została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu –1.40 punktu procentowego. Oferta uzyskała 100 punktów.  

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione oraz dla osób które wymagają pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują: 1.pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, 2.opiekę higieniczną, 3.zaleconą przez lekarza pielęgnację, 4.niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, 5.zapewnienie kontaktów z otoczeniem, na podstawie art. 50 ust. 1-3 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetar nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133.000 EURO
termin składania ofert: 17 listopada 2008  10:00
wynik postępowania: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie zawiadamia, że w wyniku postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertą tą była oferta Punktu Opieki nad Chorym w Domu w Koronowie, Pani Ewy Malak. 

zamówienie na:

Budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym Za Pilawą w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej wartosci określonej na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
termin składania ofert: 31 października 2008
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż: samochodu asenizacyjnego, samochodu Fiat 126P, przyczepy Kometto, ciągnika gąsienicowego

zamawiający: Sprzedający: ZGKiM Koronowo
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy:
wartość: poniżej wartości okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 30 października 2008  09:00
wynik postępowania: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuję, iż niniejsze postępowanie przetargowe rozstrzygnięto w zakresie: Pozycja 1 Samochód Star 28 - za cenę sprzedaży 2 155,00 zł Z.H.U „SAB” Andrzej Syldatk, Garczegorz 38, 84-351 Nowa Wieś Lęb. Pozycja 3 Przyczepa Kometto S-40 - za cenę sprzedaży 6 300,00 zł Kowalczyk Marcin, Więzowno 45, 86-010 Koronowo Pozycja 2 – nie złożono żadnej oferty Pozycja 4 – cena ofertowa jest niższa od ceny wywoławczej  

zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 10 października 2008  11:00
wynik postępowania: informacje zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie-Pieczyskach oraz oswietlenia ulic : Lipkusz i Pieczyska w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ponizej 206.000 euro
termin składania ofert: 3 października 2008  09:00
wynik postępowania: załączono poniżej 

zamówienie na:

budowę budynku remizy OSP we Wtelnie

zamawiający: Gmina
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej wartości określ. na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 30 września 2008  09:00
wynik postępowania: Koronowo 2008-10-29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcy, którego ofertę odrzucono Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku remizy OSP we Wtelnie wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – Wimar Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 409 440,52 zł brutto – otrzymała 100 punktów. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1. IZOBUD GARDEN Józef Karpiński ul. Zamkowa 3, 86-010 Koronowo - Oferta odrzucona Oferta nr 2. WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo - 100 punktów Oferta nr 3. KORBUD Józef Korczak ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo - 91,44 pkt Oferta nr 4. P.H.U. „PRODOMO +” Laszczuk Marcin ul. Polna 21, 86-200 Chełmno - 62,99 pkt Oferta nr 5. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” inż. Andrzej Kortas ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010 Koronowo - 94,10 pkt Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta złożona przez firmę IZOBUD GARDEN Józef Karpiński, ul. Zamkowa 3, 86-100 Świecie z uwagi na to, że treść oferty nie e odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie ofertowym: • w elemencie 1 – roboty ziemne, poz. 1.3 - wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębranymi 0,40 m3 na odkład w gruncie kat. III przyjęto 36,86 m3 winno być 65,05 m3 • w elemencie 2 - fundamenty poz. 2.11 – słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr. do 3.0 m dwustronnie deskowane przyjęto 0,48 m3, winno być 0,52 m3. Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca w ofercie nie potwierdził również warunku udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wynikającego z rozdziału V, pkt 2, ppkt 5 SIWZ. Do oferty nie załączono dokumentów potwierdzających zrealizowanie co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem prace budowlane, sanitarne oraz elektryczne na zadaniu o wartości co najmniej 300 000,00 zł netto. Wykonawca został wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 uPzp (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).  

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych w Gminie Koronowo

zamawiający: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej wartości określ. na podst. art. 11 ust. 8 u Pzp
termin składania ofert: 24 września 2008
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie z siedzibą przy ul. Pomianowskiego 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych w Gminie Koronowo w sezonie grzewczym 2008/2009, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: Firma „TANK” Sp. J., ul. Chrzanowskiego 11, 87-100 Toruń. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełniła wszystkie stawiane przez Zamawiającego warunki oraz zawierała najniższą cenę. Cena oferty: 174.862,84 zł brutto  

zamówienie na:

wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej do Glinek

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej wartości określ. na podst. art. 11 ust. 8 uPzp
termin składania ofert: 23 września 2008  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej do Starego Jasińca

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej wartości określonej na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
termin składania ofert: 23 września 2008
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Budowa kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Koronowie wraz z wylotem do rzeki Brdy

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 26 sierpnia 2008
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na BUDOWĘ KANAŁU ZRZUTOWEGO ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KORONOWIE WRAZ Z WYLOTEM DO RZEKI BRDY jako najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 2 - złożoną przez: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne KOMPLEKS-BUD Tadeusz Radwan Srebrnica 2, 86-010 Koronowo Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu - 262 300,00 zł brutto, Lista Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównanie ofert : Oferta nr 1. - PRIM S.C. ul. Słowackiego 38/1 80-257 Gdańsk - 86,13 punktów Oferta nr 2. - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne KOMPLEKS-BUD Tadeusz Radwan Srebrnica 2, 86-010 Koronowo - 100 punktów 

zamówienie na:

budowę kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" - zespołu boisk przy Gimnazjum nr 1 w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określ. na podst. art. 11 ust. 8 uPzp.
termin składania ofert: 25 sierpnia 2008  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa paliw płynnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 18 sierpnia 2008
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:NAFTPOL s.j. Anna i Arkadiusz Zwiewka, ul. Leśna 5, 86-010 Koronowo Oferta ww. została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu cena po przeliczeniu za 1l - 4,022 zł Marża stała wynosi: 1)Pb-95 - 0,15 zł 2)ON - 0,12 zł łączna wartość - 780 280 zł. Lista Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównanie ofert : Oferta nr 1. - NAFTPOL s.j. Anna i Arkadiusz Zwiewka, ul. Leśna 5, 86-010 Koronowo - oferta uzyskała - 100 punktów.  

zamówienie na:

DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. AL. WOLNOŚCI 7 W KORONOWIE

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 14 sierpnia 2008
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. AL. WOLNOŚCI 7 W KORONOWIE jako najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 1 - złożoną przez firmę: Zakład Malarski Józef Eckert Buszkowo 91, 86-010 Koronowo. Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu - 80 540,53 zł brutto, Lista Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównanie ofert : Oferta nr 1. - Zakład Malarski Józef Eckert Buszkowo 91, 86-010 Koronowo - 100 punktów Oferta nr 2. - Firma KORBUD Józef Korczak ul. Przemysłowa 9 86-010 Koronowo - 92,93 punkty 

zamówienie na:

Termomodernizacja dachu Gimnazjum nr 1 w Koronowie

zamawiający: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej wartości, określonych na podst. art. 11 pkt 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 lipca 2008  09:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie z siedzibą przy ul. Pomianowskiego 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1 w Koronowie, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.10.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: „KK-DACH” Firma Usługowo-Handlowa Katarzyna Kowalska, ul. Szosa Kotomierska 7, 86-010 Koronowo Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż przedstawiona oferta spełnia wszystkie wymagania oraz zawierała najniższą cenę, tj. 176.483,80 zł brutto.  

zamówienie na:

budowę drogi od ul. Dworcowej do ul. Witosa w Koronowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej wartosci określonej na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
termin składania ofert: 28 lipca 2008  09:00
wynik postępowania: IPR-ZP 341-14/7/08 -- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcy wykluczonym z postępowania Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu zwycięstwa 1, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi od ul. Dworcowej do ul. Witosa w Koronowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę Nr nr 2 złożoną przez Wykonawcę – BETPOL S.A. z siedzibą przy ul Fordońskiej 168a, 85-766 Bydgoszcz. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium ceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 2.016.444,23 zł brutto a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów. Lista Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównanie ofert : Liczba uzyskanych punktów w kryterium CENA Oferta Nr 1. Konsorcjum: - P.W. „KOMBUD” Sp. z o.o. ul. Piwnika-Ponurego 1E, 85-791 Bydgoszcz - DROGOMEX Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków - P.P.-U.AFFABRE Sp. z o.o. ul. Inwalidów, 85-727 Bydgoszcz - 91,83 punkty Oferta Nr 2. BETPOL S.A. ul. Fordońska 168A, 85-766 Bydgoszcz 100 punkty Oferta Nr 3. Rembet Plus Sp. z o.o. ul. Bukowa 27, 87-100 Toruń 85,17 punkty Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24, ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostało wykluczone Konsorcjum : „MANGO” sp. z o.o. ul. Betonowa 1, 86-005 Bydgoszcz – DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Główna 57 86-031 Maksymilianowo. Wykonawca nie przedłożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale V pkt 2, ppkt 5 siwz, tj. nie wykazał się realizacją robót budowlanych, zbliżonych, co do zakresu i wartości do robót objętych przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł netto. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej przebudowy budynku byłej szkoły we Wtelnie na cele budownictwa mieszkaniowego

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej wartości, określonych na podst. art. 11 pkt 8 uPzp.
termin składania ofert: 25 lipca 2008  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykonawcy, którego ofertę odrzucono. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo – przedmiarowej przebudowy budynku byłej szkoły we Wtelnie na cele budownictwa mieszkaniowego wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3, złożo¬ną przez Wykonawcę – Zakład Projektowo-Budowlany „BE EM WU” z siedzibą w Giżycku, ul. Olsztyńska 21/4, 11-500 Giżycko. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 34.160,00 zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Liczba punktów 2. Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński ul. Konińska 18, 61-041 Poznań 50,91 3. Zakład Projektowo-Budowlany „BE EM WU” – WRZESIEŃ ul. Olsztyńska 21/4, 11-500 Giżycko 100 4. PROJEKTOWANIE mgr inż. Grażyna Kowalik ul. Lwowska 17, 65-225 Zielona Góra 50,91 Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę nr 1, złożoną przez Przedsiębiorstwo ABAKUS Stawarz Jan ul. Krajewskiego 3, 82-200 Malbork. W ofercie Wykonawca nie wskazał terminu realizacji zadania. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustaw.  

zamówienie na:

Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego na realizację inwestycji gminnych.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej określ. rozporz. wyd. na podst. art.11 ust. 8 uPzp.
termin składania ofert: 10 lipca 2008  09:30
wynik postępowania: Niniejszym informujemy, iż w niniejszym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Bank Spółdzielczy w Koronowie z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo. Zaoferowana stopa stałej marży ( w punktach procentowych) - 1,47. Oferta uzyskała 100 punktów. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze przetargi »