Informacja o sposobie wpisania się do stałego rejestru wyborców w gminie Koronowo

Na podstawie art. 19 § 1, 2 i 3 Kodeksu wyborczego
- wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
- wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy,
- wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy,
wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek.
Do wniosku należy załączyć:
- pisemną deklarację, w której podaje się obywatelstwo oraz adres stałego zamieszkania na terenie gminy,
- kserokopię ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

 W celu przyspieszenia procedury wyjaśniającej, tj. potwierdzenia stałego zamieszkiwania wnioskodawcy pod deklarowanym adresem, należy dołączyć (w miarę możliwości), np.:
- akt własności lokalu (jeśli wnioskodawca jest właścicielem lokalu, w którym zamieszkuje),
- decyzję o naliczeniu wysokości podatku od nieruchomości za bieżący rok (jeżeli wnioskodawca jest właścicielem lokalu, w którym zamieszkuje),
- deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- imienne rachunki za media (prąd, Internet, telefon, woda, śmieci itp.),
- imienne decyzje, umowy (decyzje z MGOPS, ubezpieczenie itp.),
- wyciągi z konta bankowego,
- umowę najmu lokalu,
- oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu pod wskazanym we wniosku adresem, poświadczone przez wnioskodawcę oraz właściciela lokalu, bądź sołtysa wsi,
- oświadczenie o miejscu zatrudnienia, adresie szkoły, do której uczęszczają dzieci itp.,
- wszelkie inne dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania wnioskodawcy pod wskazanym adresem na terenie gminy Koronowo.
 
Burmistrz Koronowa w ciągu 5 dni od otrzymania wniosku wydaje decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców gminy Koronowo.

Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski w Koronowie ul. Pomianowskiego 1, ( tel. 52 382 64 66 ) w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Marzena Tomaszewska-Rybka (8 czerwca 2020)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (8 czerwca 2020, 12:19:42)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 309