Głosowanie przez dopisanie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek — przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek powinien zawierać:

- nazwisko i imiona,

- imię ojca,

- datę urodzenia,

- numer PESEL,

- adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców),

- adres, pod którym wyborca aktualnie czasowo przebywa.

Wyborca dopisany do spisu na wniosek zostanie skreślony z urzędu ze spisu wyborców            w miejscu stałego zamieszkania.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której wyborca czasowo przebywa, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do 23 czerwca 2020 r. (do 7 lipca br. w przypadku przeprowadzenia II tury).

Żołnierze pełniący zasadniczą bądź okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia  i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości.

Wniosek można złożyć w urzędzie gminy w dniach 8-15 czerwca 2020 r.

 

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i przekazany w oryginale do urzędu.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może zostać również przesłany w formie elektronicznej - o ile jest podpisany podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast doręczenie tych dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

 

Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, będzie ujęty w tym spisie również  w przypadku ewentualnego ponownego głosowania (II tura). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z tut. Urzędu zaświadczenia o prawie do głosowania.

Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski w Koronowie ul. Pomianowskiego 1 – Stanowisko ds. Dowodów Osobistych pokój nr 20 ( tel. 52 382 64 64 ) w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Daria Ozimkowska (8 czerwca 2020)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (8 czerwca 2020, 11:57:27)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 427