Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych Nr postępowania ZP.271.1.31.2020


Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych
Nr postępowania ZP.271.1.31.2020
 
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

2. Określenie przedmiotu zamówienie i wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości
i porządku na terenach gminnych, przystankach autobusowych, ścieżkach rowerowych,
na terenach grobów wojennych, cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodowej
w 2021 roku.

3. Szacunkowa wartość zamówienia:

284.437,50 zł netto, co stanowi równowartość 66.623,92 euro.
 
4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Koronowie Sp. z o.o., ul. Al. Wolności 4,
86-010 Koronowo

5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: uPzp) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Uzasadnienie wyboru trybu z wolnej ręki:
Zamówienie w trybie z wolnej ręki zostanie udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 uPzp przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych – Gminę Koronowo, osobie prawnej – Zakładowi Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. (dalej: ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o.), z uwagi na fakt iż spełnione zostały łącznie następujące warunki:
1) Gmina Koronowo sprawuje nad ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o. kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie
na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej;
2) ponad 90% działalności ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Koronowo. Przedmiotem działalności ZGKiM w Koronowie
Sp. z o.o. jest wykonywanie zadań własnych Gminy Koronowo, w tym w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie;
3) Gmina Koronowo posiada 100% udziałów w ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o., w spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
 
6. Planowany termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. –
12 miesięcy

7. Informacja o ogłoszeniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2 uPzp.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
         
                                                                              BURMISTRZ
                                                                                          /-/ Patryk Mikołajewski

Informacja o zamiarze zawarcia umowy (999kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (75kB) pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wersja dostępna (443kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Maria Klapczyńska (18 grudnia 2020)
Opublikował: Maria Klapczyńska (18 grudnia 2020, 13:26:22)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (20 stycznia 2021, 12:52:16)
Zmieniono: dodano informację o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1205