Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych Nr postępowania ZP.271.1.29.2020


Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych
Nr postępowania ZP.271.1.29.2020

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)  
 
1.    Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

2.    Określenie przedmiotu zamówienie i wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Odbiór zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Koronowo obejmuje:
1) odbiór zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2) zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
3) zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz przekazanie ich mieszkańcom gminy,
4) usuwanie odpadów komunalnych w ilości 20 Mg z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, położonych na terenie będącym własnością Gminy Koronowo,
5) odbieranie i zagospodarowanie przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych,
6) odbiór i zagospodarowanie zużytych baterii i akumulatorów pochodzących z gospodarstw domowych,
7) odbiór i zagospodarowanie odpadów ze stacji na elektroodpady usytuowanej na terenie miasta Koronowo,
8) zapewnienie punktu przeładunkowego dla odbieranych odpadów o kodzie 20 03 01 na terenie miasta Koronowo.
 
3. Szacunkowa wartość zamówienia:

1.796.968,87 zł netto, co stanowi równowartość 420.904,80 euro.
 
4.    Nazwa i adres wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
 
5.    Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: uPzp) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
Uzasadnienie wyboru trybu z wolnej ręki:
Zamówienie w trybie z wolnej ręki zostanie udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 uPzp przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych – Gminę Koronowo, osobie prawnej – Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. (dalej: ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o.), z uwagi na fakt iż spełnione zostały łącznie następujące warunki:
1) Gmina Koronowo sprawuje nad ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o. kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej;
2) ponad 90% działalności ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Koronowo. Przedmiotem działalności ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o. jest wykonywanie zadań własnych Gminy Koronowo, w tym w zakresie gospodarki odpadami;
3) Gmina Koronowo posiada 100% udziałów w ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o., w spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

 6.    Planowany termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. – 6 miesięcy.
 
7.    Informacja o ogłoszeniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2 uPzp.
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
                                                                                                               
                                                                                               Burmistrz                                                              
                                                                                   /-/ Patryk Mikołajewski

Informacja o zamiarze zawarcia umowy (81kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (91kB) pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wersja dostępna (448kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maria Klapczyńska (18 grudnia 2020)
Opublikował: Maria Klapczyńska (18 grudnia 2020, 13:15:21)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (22 stycznia 2021, 12:33:50)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 718