Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 uPzp - ZP.271.1.7.2019


Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)
 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
 
2. Określenie przedmiotu zamówienie i wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Koronowo obejmujące:
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Koronowo,
- utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych zlokalizowanych przy drogach różnych kategorii na terenie gminy Koronowo,
- utrzymanie czystości i porządku na ścieżkach rowerowych,
- utrzymanie czystości i porządku na terenach grobów wojennych oraz miejsc pamięci narodowej.
 
3. Szacunkowa wartość zamówienia:
260.995,35 zł netto co stanowi równowartość 60.531,89 euro.
 
4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
 
5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: uPzp) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
 
Uzasadnienie wyboru trybu z wolnej ręki:
Zamówienie w trybie z wolnej ręki zostanie udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 uPzp przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych – Gminę Koronowo, osobie prawnej – Zakładowi Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. (dalej: ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o.), z uwagi na fakt iż spełnione zostały łącznie następujące warunki:
1) Gmina Koronowo sprawuje nad ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o. kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie
na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej;
2) ponad 90% działalności ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Koronowo. Przedmiotem działalności ZGKiM w Koronowie
Sp. z o.o. jest wykonywanie zadań własnych Gminy Koronowo.
3) Gmina Koronowo posiada 100% udziałów w ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o., w spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
 
6. Planowany termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – 11 miesięcy
 
7. Informacja o ogłoszeniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2 uPzp.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

                                                                              Burmistrz Koronowa

                                                                          /-/  Patryk MikołajewskiOgłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Koronowo (75kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Maria Klapczyńska (2 stycznia 2020)
Opublikował: Maria Klapczyńska (2 stycznia 2020, 13:02:17)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (4 lutego 2020, 08:39:40)
Zmieniono: korekta literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 666