Skarbnik Gminy Koronowo

Skarbnik Gminy
Marcin Kłodziński
tel.: (52) 3826-413

 Do zadań Skarbnika Gminy należy:

1)    nadzór nad zbieraniem niezbędnych danych do opracowania projektu budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej, w tym materiałów z samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostek organizacyjnych gminy,
2)    przekazanie informacji z uchwalonego budżetu kierownikom wydziałów, pracownikom samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostkom organizacyjnym gminy, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustalanie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy,
3)    nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości realizacji budżetu oraz opracowywanie rocznych i półrocznych sprawozdań z wykonania budżetu, celem przedłożenia ich radzie i wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
4)    współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości finansowej i budżetowej,
5)    analizowanie budżetu pod kątem wykorzystania środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji gminy oraz zapewnienie prawidłowego dysponowania tymi środkami,
6)    opracowywanie projektów uchwał w sprawie budżetu gminy i jego zmian,
7)    kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym pracownikom do dokonywania kontrasygnaty,
8)    opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu gminy,
9)    lokowanie wolnych środków na rachunkach bankowych,
10)    nadzór nad prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy,
11)    nadzorowanie i kontrolowanie prowadzenia księgowości finansowej oraz prawidłowego wykorzystania środków finansowych w podległych jednostkach organizacyjnych gminy,
12)    zapewnienie właściwego obiegu dokumentów finansowych,
13)    współdziałanie i nadzór w sporządzaniu wniosków o pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym również środków unijnych.

Kieruje pracą wydziału Finansowo-Budżetowego

metryczka


Wytworzył: - (12 stycznia 2005)
Opublikował: Michał Szałkowski (12 stycznia 2006, 21:00:11)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (1 września 2022, 07:48:46)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 25194