Karta usług Nr 82 - ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI

OPIS USŁUGI - Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia, o którym mowa udziela, w drodze decyzji Burmistrz Koronowa. Rada Miejska w Koronowie określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ww. zezwolenia.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Przedsiębiorcy chcącego prowadzić działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Koronowo.

CZAS REALIZACJI - Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej
w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek (załącznik do karty usługi) o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
 3. Dokument poświadczający tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona wnioskowana działalność – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.
 4. Pozwolenie na użytkowanie obiektów lub pozwolenie na budowę zgodnie
  z wnioskowanym zakresem działalności - kserokopia poświadczona za zgodność
  z oryginałem przez upoważnioną osobę.
 5. Informacja o miejscu i stosowanej technologii (dotyczy podmiotu ubiegającego się
  o zezwolenie na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części).
 6. Opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii lub/i Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  o urządzeniach, instalacjach, obiektach i innych środkach technicznych służących do prowadzenia działalności.
 7. Oświadczenie o posiadanych środkach technicznych służących do prowadzenia działalności.
OPŁATY - Opłata skarbowa za wydane zezwolenie w wysokości 616,00 zł, płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Koronowie, Bank Spółdzielczy w Koronowie nr konta: 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001

TRYB ODWOŁAWCZY - Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
 • Art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (tj.Dz. U. z 2016 r. , poz. 250 ze zm.)
 • Uchwała Nr XLIX/446/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietna 2014 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
  i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 9 maja 2014 r., poz. 1553)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pok. Nr 3

NUMER TELEFONU I FAXU
- tel. 52 382 64 23, fax 52 382 64 01

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
– Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
Wnioskodawca, po uzyskaniu zezwolenia, zobowiązany jest w szczególności przestrzegać podczas realizacji działalności:
1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).
2. Uchwały nr XLIX/446/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietna 2014 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 9 maja 2014 r., poz. 1553).
3. Uchwały Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze miasta i gminy Koronowa oraz rozstrzyganiu
o dalszym postępowaniu z nimi (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2011 Nr 35, poz. 259)
Uwaga: Zwierzęta bezdomne to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Michalina Szymańska (9 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (21 stycznia 2016, 10:13:45)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (12 kwietnia 2017, 15:24:31)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1548